คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NEX

บริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2026-3599
โทรสาร 0-2116-4878
เว๊บไซต์ www.nexpoint.co.th
ราคาหุ้น 18.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,674,581,355
No. ShareHolder (NEX) วันที่ 11/03/22 วันที่ 26/03/21 วันที่ 09/09/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 07/04/20 วันที่ 07/01/20 วันที่ 04/09/19 วันที่ 15/03/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด670,000,00040.01% 670,000,00040.01% 670,000,00040.01% (+40.01)0 0 0 0 0
2นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา323,000,00019.29% 323,000,00019.29% 323,000,00019.29% (+15.48)23,000,0003.81% (+3.81)0 0 0 0
3น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท55,712,5003.33% (-2.02)89,562,5005.35% 89,562,5005.35% (-9.47)89,562,50014.82% (-1.22)89,562,50016.04% (+2.15)64,450,00013.89% (+13.89)0 0
4นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส51,750,0003.09% (-0.02)52,088,0003.11% 52,050,0003.11% (-4.65)46,900,0007.76% (+3.64)23,000,0004.12% (+4.12)0 0 0
5นาย เอกภาพ ดวงแก้ว42,238,5002.52% (+0.25)38,060,0002.27% (+0.42)30,975,0001.85% (-3.26)30,880,0005.11% (-0.44)30,980,0005.55% (+5.55)0 0 0
6นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล34,000,4002.03% (-0.07)35,153,8002.10% 35,153,8002.10% (-3.72)35,153,8005.82% (-0.47)35,153,8006.29% (-1.29)35,153,8007.58% (+7.58)0 0
7LGT BANK (SINGAPORE) LTD33,850,0002.02% (+2.02)0 0 0 0 0 0 0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด32,974,0861.97% (+1.97)0 (-1.06)17,770,2081.06% (-3.03)24,718,9254.09% (+1.62)13,818,0982.47% (-1.32)17,593,0803.79% (+0.32)8,046,2293.47% (+2.83)1,489,4500.64%
9นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล21,014,0001.25% (+0.35)15,060,2000.90% (+0.90)0 0 0 0 0 0
10THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,800,0000.88% (+0.88)0 0 0 0 0 0 0
11นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม0 (-4.48)75,000,0004.48% (-1.49)100,000,0005.97% (+5.28)4,186,9000.69% (-0.06)4,200,0000.75% (-0.26)4,670,0001.01% (-1.30)5,355,5002.31% (+0.19)4,917,5002.12%
12น.ส. วัสสา ริมชลา0 (-0.75)12,625,0000.75% (+0.75)0 0 0 0 0 0
13น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา0 (-0.61)10,295,4000.61% (+0.61)0 0 0 0 0 0
14น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา0 0 (-0.80)13,390,0000.80% (+0.80)0 0 (-0.52)2,400,0000.52% (-1.41)4,482,0001.93% (-0.70)6,094,9002.63%
15นาง ประจิตรา วรนาวิน0 0 (-0.75)12,530,0000.75% (-3.06)23,030,0003.81% (-0.31)23,030,0004.12% (+4.12)0 0 0
16นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร0 0 (-0.53)8,812,6000.53% (+0.53)0 0 0 0 0
17นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี0 0 0 (-3.74)22,607,6003.74% (+2.94)4,479,0000.80% (-1.47)10,523,8002.27% (-0.88)7,298,2003.15% (+2.01)2,639,4001.14%
18นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์0 0 0 (-3.31)20,000,0003.31% (-2.06)30,000,0005.37% (+1.06)20,000,0004.31% (-6.12)24,200,00010.43% (-8.60)44,150,00019.03%
19น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์0 0 0 (-1.16)7,000,0001.16% (+0.09)6,000,0001.07% (-0.13)5,550,0001.20% (-1.39)6,000,0002.59% (+2.59)0
20นาย ณภัทร จึงขจรกิจ0 0 0 (-1.16)7,000,0001.16% (-0.09)7,000,0001.25% (-0.26)7,000,0001.51% 3,500,0001.51% 3,500,0001.51%
21น.ส. นงเยาว์ ธีราโมกข์0 0 0 (-1.12)6,800,0001.12% (+0.09)5,770,0001.03% (+0.24)3,680,0000.79% (+0.79)0 0
22นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร0 0 0 (-1.08)6,550,0001.08% (+1.08)0 0 0 0
23นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์0 0 0 (-1.08)6,500,0501.08% (-0.03)6,207,1501.11% (+1.11)0 0 0
24นาย บุญเลิศ สุขวัฒนาสินิทธิ์0 0 0 (-1.04)6,270,4001.04% (+1.04)0 0 0 0
25นาย สมบัติ วงศ์ศรีสุชน0 0 0 (-1.03)6,250,0001.03% (-0.49)8,500,0001.52% (-0.55)9,600,0002.07% (+0.26)4,200,0001.81% (-0.50)5,350,0002.31%
26น.ส. รฐา วีระพงษ์0 0 0 (-1.00)6,047,7001.00% (+1.00)0 (-0.54)2,500,0000.54% (+0.54)0 0
27นาย พิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์0 0 0 (-0.98)5,950,0000.98% (-0.55)8,530,0001.53% (+0.14)6,451,0001.39% (+1.39)0 0
28นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม0 0 0 (-0.91)5,505,0000.91% (-0.55)8,150,0001.46% (-0.19)7,660,0001.65% (-0.18)4,250,0001.83% (+1.83)0
29นาย ธีระ กิตติจิระกุล0 0 0 (-0.91)5,500,0000.91% (-0.07)5,500,0000.98% (+0.05)4,300,0000.93% (-0.36)3,000,0001.29% (+1.29)0
30นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ0 0 0 (-0.83)5,000,0000.83% (-0.07)5,000,0000.90% (+0.04)4,000,0000.86% 2,000,0000.86% (+0.86)0
31นาย โชตะ คุโบเทระ0 0 0 (-0.78)4,713,6000.78% (-0.06)4,686,2000.84% (+0.01)3,858,0000.83% (-0.17)2,329,0001.00% 2,329,0001.00%
32น.ส. อริสุ คุโบเทระ0 0 0 (-0.70)4,221,4000.70% (-0.07)4,287,8000.77% (+0.05)3,324,9000.72% (+0.05)1,563,1000.67% 1,563,1000.67%
33นาย สถาพร โพธิ์ทอง0 0 0 (-0.66)4,000,0000.66% (-2.56)18,000,0003.22% (-1.09)20,000,0004.31% (-2.16)15,000,0006.47% (-1.45)18,373,6007.92%
34นาง นวพร รัตนชัยกานนท์0 0 0 (-0.64)3,864,3000.64% (+0.64)0 0 0 0
35นาง รำไพพรรณ ประจักษ์ธรรม0 0 0 (-0.59)3,540,0000.59% (-0.17)4,238,2770.76% (-0.03)3,675,2770.79% (+0.13)1,528,1000.66% (+0.07)1,364,4000.59%
36นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร0 0 0 (-0.58)3,500,0000.58% (+0.58)0 0 0 0
37น.ส. สุมล ไกรว่อง0 0 0 (-0.57)3,430,0000.57% (+0.57)0 0 0 0
38นาง อัญชลี ชาลีจันทร์0 0 0 (-0.56)3,400,0000.56% (+0.56)0 0 0 0
39น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์0 0 0 (-0.53)3,207,5000.53% (+0.53)0 0 0 0
40นาย โสตถิชนม์ ตันนาภัย0 0 0 (-0.51)3,111,6000.51% (-0.05)3,111,6000.56% (-0.11)3,111,6000.67% 1,555,8000.67% (-0.09)1,755,8000.76%
41นาย เริ่มพงศ์ นราภาสจรัส0 0 0 (-0.51)3,066,5000.51% (-0.40)5,066,5000.91% (+0.25)3,066,5000.66% (-0.09)1,746,5000.75% 1,746,5000.75%
42น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ0 0 0 0 (-9.19)51,294,4009.19% (-6.30)71,880,00015.49% (+3.45)27,930,00012.04% (+10.54)3,483,0001.50%
43นาย สุเมธ เศษธะพานิช0 0 0 0 (-1.08)6,038,0001.08% (+0.04)4,830,4001.04% 2,415,2001.04% 2,415,2001.04%
44นาง วิภาพร กลั่นคำ0 0 0 0 (-0.70)3,905,0000.70% (+0.17)2,470,0000.53% (-0.03)1,290,0000.56% (+0.56)0
45นาย ณัฐกฤช ศิวะศรี0 0 0 0 (-0.69)3,870,0000.69% (+0.04)3,000,0000.65% (-0.73)3,200,0001.38% (+0.86)1,200,0000.52%
46นาย ภาคภูมิ เติมเสรีกุล0 0 0 0 (-0.68)3,790,0000.68% (+0.68)0 0 0
47นาย สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล0 0 0 0 (-0.67)3,763,7500.67% (+0.02)3,011,0000.65% 1,505,5000.65% (+0.12)1,230,0000.53%
48นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช0 0 0 0 (-0.60)3,323,2500.60% (+0.60)0 (-2.07)4,809,3002.07% 4,809,3002.07%
49นาย สืบตระกูล บินเทพ0 0 0 0 (-0.57)3,160,0000.57% (-0.11)3,160,0000.68% 1,580,0000.68% 1,580,0000.68%
50นาย จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์0 0 0 0 (-0.54)3,009,0000.54% (+0.54)0 0 0
51น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ0 0 0 0 (-0.54)3,000,0000.54% (-0.32)4,000,0000.86% (-0.43)3,000,0001.29% (+1.29)0
52นาง วิภาภัทร์ หวังสันติธรรม0 0 0 0 0 (-0.59)2,720,0000.59% (-0.06)1,500,0000.65% (-0.11)1,773,7000.76%
53นาง จุฑามาศ สินพัฒนสกุล0 0 0 0 0 (-0.55)2,555,5000.55% (-1.94)5,770,5002.49% 5,770,5002.49%
54นาง สายมณี ชัยช่วงโชค0 0 0 0 0 0 (-2.52)5,847,5002.52% 5,847,5002.52%
55นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์0 0 0 0 0 0 (-2.47)5,730,0002.47% (-0.08)5,910,0002.55%
56นาย อาดาม อินสว่าง0 0 0 0 0 0 (-1.03)2,389,9001.03% (-0.74)4,100,0001.77%
57นาย วิษณุ มาสุด0 0 0 0 0 0 (-0.76)1,759,2000.76% (-0.01)1,780,0000.77%
58นาย กิตธนันท์ รักกสิกร0 0 0 0 0 0 (-0.69)1,609,3000.69% (-0.05)1,709,3000.74%
59น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว0 0 0 0 0 0 (-0.69)1,600,0000.69% 1,600,0000.69%
60นาย ภากร มกรานนท์0 0 0 0 0 0 (-0.62)1,450,0000.62% (-2.38)6,959,2003.00%
61นาย กานต์ ศิระวงษ์ธรรม0 0 0 0 0 0 (-0.56)1,309,0000.56% 1,309,0000.56%
62นาย ชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม0 0 0 0 0 0 0 (-1.14)2,637,8001.14%
63นาย วีรสกล ชวะโนทัย0 0 0 0 0 0 0 (-0.98)2,278,1000.98%
64นาง ธนพร จันโท0 0 0 0 0 0 0 (-0.89)2,059,0000.89%
65น.ส. สุภาวรรณ สงวนถ้อยคำ0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,500,4000.65%
66น.ส. ศมนพร มรรคานิเวศน์0 0 0 0 0 0 0 (-0.64)1,494,8000.64%
67นาย นรธิป โพยนอก0 0 0 0 0 0 0 (-0.64)1,490,9000.64%
68นาง ดวงใจ ไตรบัญญัติกุล0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)1,460,0000.63%
69นาง โสรัจจา บุญประสิทธิ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)1,394,0000.60%
70นาย บัญชา พันธุมโกมล0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)1,300,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า