คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NEW

บริษัท บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-1031-3, 0-4224-6181-3
โทรสาร 0-4224-1956
เว๊บไซต์ www.wattanahospital.net
ราคาหุ้น 43.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,998,113
No. ShareHolder (NEW) วันที่ 08/05/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล2,426,54224.27% 2,426,54224.27%
2นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล1,587,25015.87% 1,587,25015.87%
3นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ1,079,70010.80% (+0.49)1,030,80010.31%
4น.ส. พัลลภา วิทยากร1,017,00010.17% 1,017,00010.17%
5นาย พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล807,2828.07% 807,2828.07%
6น.ส. มนต์ทิชา อัชชพันธ์495,0004.95% 495,0004.95%
7น.ส. อรวรรณ เอื้ออัมพร491,6754.92% 491,6754.92%
8นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง460,3004.60% 460,3004.60%
9นาย พีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล432,8754.33% (+0.04)428,8754.29%
10นาย สิทธิชัย อังกลมเกลียว270,0002.70% 270,0002.70%
11น.ส. สุนิศา ชุตินธร160,3001.60% (+0.01)159,0001.59%
12น.ส. ชนิดา วิชัยยะ105,7001.06% 105,7001.06%
13นาย อัจฉระ จังศิริวัฒนธำรง70,8250.71% 70,8250.71%
14นาย บุญเลิศ จังศิริวัฒนธำรง64,0000.64% 64,0000.64%
15น.ส. อังคณา ศิริวิวัฒน์นานนท์56,2500.56% 56,2500.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง