คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NEP

บริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2271-4213-16
โทรสาร 0-2271-4416
เว๊บไซต์ www.nep.co.th
ราคาหุ้น 0.46
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,325,581,395
No. ShareHolder (NEP) วันที่ 12/03/21 วันที่ 25/06/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 28/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท วาวา แพค จำกัด460,000,00019.78% 460,000,00019.78% 460,000,00019.78% 460,000,00019.78% 460,000,00019.78%
2กระทรวงการคลัง295,847,86012.72% 295,847,86012.72% 295,847,86012.72% 295,847,86012.72% 295,847,86012.72%
3น.ส. พรรณนี แซ่จ๋าว268,176,60011.53% (+7.86)85,399,4003.67% 85,399,4003.67% 85,399,4003.67% (-0.01)85,604,5003.68%
4นาย ณัฐพล จุฬางกูร180,865,9007.78% 180,865,9007.78% 180,865,9007.78% 180,865,9007.78% 180,865,9007.78%
5นาย บพิธ ภัทรรังรอง116,185,8005.00% 116,185,8005.00% (+0.05)115,185,9004.95% (+0.03)114,514,8004.92% (+0.27)108,111,5004.65%
6นาย ชนนพล ชนุหะชา94,922,3004.08% (+0.02)94,493,1004.06% (+0.41)84,980,3003.65% (+1.59)47,806,8002.06% (+0.51)36,058,7001.55%
7MR. YUCANG ZHONG88,231,0003.79% (+3.79)0 0 0 0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด67,686,2672.91% (-0.02)68,220,1672.93% (+0.58)54,661,5002.35% (+0.40)45,307,5991.95% (+0.07)43,790,8651.88%
9นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร34,816,1001.50% 34,816,1001.50% (+0.96)12,460,9000.54% (+0.54)0 0
10น.ส. นิรชา ธีรเศรณี34,681,9001.49% (+0.90)13,691,0000.59% (+0.02)13,191,0000.57% (+0.57)0 0
11น.ส. นฤพร กาญจนจารี0 (-8.05)187,260,2008.05% 187,260,2008.05% 187,260,2008.05% 187,260,2008.05%
12น.ส. อรยาพร กาญจนจารี0 (-2.79)64,900,0002.79% 64,900,0002.79% 64,900,0002.79% 64,900,0002.79%
13นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี0 (-2.23)51,800,0002.23% 51,800,0002.23% (-0.14)55,000,0002.37% 55,000,0002.37%
14นาย วีระชาติ โลห์ศิริ0 (-1.39)32,330,2001.39% 32,330,2001.39% 32,330,2001.39% 32,330,2001.39%
15นาย พรชัย กิตติปัญญางาม0 (-1.27)29,587,6001.27% 29,587,6001.27% (+1.27)0 0
16นาง ทิฆัมพร ชัยเอี่ยม0 (-1.16)27,045,0001.16% 27,045,0001.16% 27,045,0001.16% (+0.08)25,210,1001.08%
17นาย อนันต์ เกษมปิยารมณ์0 (-1.02)23,833,3331.02% 23,833,3331.02% 23,833,3331.02% (-0.01)23,938,3331.03%
18นาย ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์0 (-0.61)14,129,9990.61% 14,129,9990.61% 14,129,9990.61% 14,129,9990.61%
19นาย มาโนช มหาสุวีระชัย0 (-0.52)12,000,0000.52% 12,000,0000.52% 12,000,0000.52% 12,000,0000.52%
20น.ส. เสาวลักษณ์ พลีชีพสัปยุทธ0 0 (-0.82)19,000,0000.82% (-0.15)22,500,0000.97% (-0.06)24,000,0001.03%
21นาย อินทรัตน์ วงค์ศรี0 0 (-0.58)13,600,0000.58% (-0.05)14,700,0000.63% (-0.14)18,000,0000.77%
22น.ส. วสิตา รอดทวีศรี0 0 0 (-2.15)49,900,0002.15% (-0.17)53,934,9002.32%
23นาย นรบดี ศศิประภา0 0 0 (-0.69)16,000,0000.69% (+0.69)0
24น.ส. เพ็ชรา ฉัตรชัยวัฒนา0 0 0 (-0.59)13,801,4000.59% (-0.27)20,112,3000.86%
25พลเอก อัครเดช ศศิประภา0 0 0 0 (-0.69)16,000,0000.69%
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)NNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET645,000,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง