คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MORE

บริษัท บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2120-6804
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.morereturn.co.th
ราคาหุ้น 0.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,530,330,004
No. ShareHolder (MORE) วันที่ 05/08/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 14/03/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ1,507,200,16523.08% 1,507,200,16523.08% (+15.05)524,505,0008.03%
2UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED788,750,00012.08% (-0.02)790,400,00012.10% 790,400,00012.10%
3นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล481,250,0007.37% (-1.53)581,250,0008.90% 581,250,0008.90%
4นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา338,150,2655.18% 338,150,2655.18% (-16.81)1,435,845,43021.99%
5นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล258,000,0003.95% (-0.16)268,498,3004.11% (-0.59)306,714,6004.70%
6Diamond Jubilant Corporation250,000,0003.83% 250,000,0003.83% 250,000,0003.83%
7นาย อภิมุข บำรุงวงศ์222,222,2223.40% (+0.01)221,187,0003.39% (+3.39)0
8นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ145,000,0002.22% (+0.12)137,200,0002.10% (+1.32)51,000,0000.78%
9น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์130,257,0721.99% 130,257,0721.99% (-0.97)193,506,9952.96%
10น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ119,354,8001.83% 119,364,8001.83% (-0.51)152,880,8002.34%
11นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์109,644,0001.68% (-0.01)110,400,0001.69% (+1.69)0
12นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์83,000,0001.27% 83,000,0001.27% 83,000,0001.27%
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด70,450,4601.08% (+0.23)55,451,7360.85% (-0.23)70,476,7161.08%
14นาง อลิสา ปริญญานุสสรณ์70,032,0001.07% (+1.07)0 0
15นาย ปรีชา วสุโสภณ67,926,9301.04% 67,926,9301.04% 67,926,9301.04%
16นาย วีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ64,409,9000.99% (+0.06)60,909,9000.93% (+0.12)53,175,0000.81%
17นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์50,000,0000.77% (+0.14)41,000,0000.63% (+0.63)0
18นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล47,000,0000.72% (-0.67)90,651,4001.39% (+1.39)0
19น.ส. ณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร35,954,0000.55% (-0.02)36,954,0000.57% (-0.04)39,646,8000.61%
20นาย ชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล34,575,0000.53% 34,575,0000.53% 34,575,0000.53%
21นาย ปวิช ชัยธรรมกร0 (-2.57)168,092,2002.57% (+0.34)145,816,4002.23%
22นาย สุวัฒน์ โรจนสุนทรา0 (-0.57)37,089,0000.57% (+0.01)36,800,0000.56%
23นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ0 0 (-1.87)122,270,0001.87%
24นาย สุริยา เทพาคำ0 0 (-0.88)57,450,0000.88%
25นาย บุญจันทร์ อัครวงศ์พิพัฒน์0 0 (-0.85)55,234,0000.85%
26นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม0 0 (-0.63)41,103,8000.63%
27นาย กฤชนพัต นิธิธนัตกุล0 0 (-0.55)35,660,0000.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง