คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MONO

บริษัท บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2100-8100
โทรสาร 0-2100-8101
เว๊บไซต์ www.mono.co.th
ราคาหุ้น 1.53
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,471,010,287
No. ShareHolder (MONO) วันที่ 11/03/21 วันที่ 07/07/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 08/03/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พิชญ์ โพธารามิก2,287,742,88065.91% (+1.63)2,231,361,98064.28% 2,231,361,98064.28% (-0.01)2,231,361,98064.29% (+0.09)2,228,361,98064.20%
2Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited236,000,0006.80% (+0.52)218,000,0006.28% (+6.28)0 0 0
3น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม150,426,6004.33% (+0.41)136,181,6003.92% (+1.82)73,026,2002.10% (+0.99)38,524,8001.11% (+1.11)0
4นาง ลลนา ธาราสุข95,609,0002.75% (-0.99)129,807,2003.74% (+1.25)86,426,9002.49% (+1.27)42,275,9001.22% (+1.22)0
5UBS AG SINGAPORE BRANCH72,820,0002.10% 72,820,0002.10% 72,820,0002.10% (+2.10)0 0
6นาย ปราโมทย์ พสวงศ์65,000,0001.87% 65,000,0001.87% 65,000,0001.87% 65,000,0001.87% 65,000,0001.87%
7นาย โสรัชย์ อัศวะประภา46,545,9001.34% 46,545,9001.34% (-0.06)48,545,9001.40% (-0.30)58,957,5001.70% (-0.04)60,341,8001.74%
8นาย นิพนธ์ ลีละศิธร25,800,0000.74% (-0.01)25,980,0000.75% (-0.02)26,800,0000.77% 26,800,0000.77% (+0.77)0
9นาย นวมินทร์ ประสพเนตร12,900,0000.37% (+0.37)0 0 0 0
10บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก12,054,2030.35% (+0.35)0 0 0 0
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-0.70)24,254,9310.70% (+0.70)0 (-0.59)20,561,8480.59% (+0.59)0
12นาง สุกัลยา ทองพันธ์0 (-0.51)17,690,1000.51% (-0.27)27,109,3000.78% (+0.78)0 0
13นาย ณัฐพล จุฬางกูร0 0 (-0.80)27,612,3000.80% (+0.06)25,650,0000.74% (+0.74)0
14EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.57)19,733,8000.57% (+0.05)18,084,9000.52% (+0.01)17,818,8000.51%
15นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์0 0 0 (-1.30)45,000,0001.30% (-0.14)50,000,0001.44%
16LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 0 0 (-1.06)36,820,0001.06% (+1.06)0
17กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์0 0 0 0 (-1.08)37,373,3001.08%
18นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ0 0 0 0 (-0.87)30,336,6000.87%
19กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.74)25,789,7000.74%
20กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.59)20,518,3000.59%
21บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.58)20,000,0000.58%
22นาย อรรณพ จิรกิติ0 0 0 0 (-0.58)20,000,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง