คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2182
โทรสาร 0-2649-2108
เว๊บไซต์ www.mfcfund.com
ราคาหุ้น 2.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 97,529,259
No. ShareHolder (MIT) วันที่ 23/03/20 วันที่ 07/01/20 วันที่ 11/01/19 วันที่ 22/03/19 วันที่ 29/05/19 วันที่ 23/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)15,000,00015.38% 15,000,00015.38% 15,000,00015.38% 15,000,00015.38% 15,000,00015.38% 15,000,00015.38%
2กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์7,303,9007.49% 7,303,9007.49% (-0.18)7,477,7007.67% 7,477,7007.67% 7,477,7007.67% 7,477,7007.67%
3นาง ลักษณีย์ สารสาส5,000,0005.13% 5,000,0005.13% 5,000,0005.13% 5,000,0005.13% 5,000,0005.13% 5,000,0005.13%
4นาง สุธี สิริสิทธิโชติ3,800,0003.90% 3,800,0003.90% 3,800,0003.90% 3,800,0003.90% 3,800,0003.90% 3,800,0003.90%
5กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์3,192,3003.27% 3,192,3003.27% 3,192,3003.27% 3,192,3003.27% 3,192,3003.27% 3,192,3003.27%
6กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์3,006,2003.08% 3,006,2003.08% 3,006,2003.08% 3,006,2003.08% 3,006,2003.08% 3,006,2003.08%
7มหาวิทยาลัยศรีปทุม3,000,0003.08% 3,000,0003.08% 3,000,0003.08% 3,000,0003.08% 3,000,0003.08% 3,000,0003.08%
8นาง ปราณี เผอิญโชค2,650,6002.72% 2,650,6002.72% (-0.35)2,990,0003.07% (+0.13)2,869,5002.94% (+0.22)2,650,6002.72% (-0.36)3,000,0003.08%
9กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,295,9002.35% 2,295,9002.35% 2,295,9002.35% 2,295,9002.35% 2,295,9002.35% 2,295,9002.35%
10นาย ชีระ ภาณุพงศ์2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05%
11นาย สุพรรณ อัครพันธุ์2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05%
12นาย เอก นานา2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05%
13นาย บัญชา วิจิตรประไพ2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05% 2,000,0002.05%
14นาย ทวี ปิยะพัฒนา1,900,0001.95% 1,900,0001.95% 1,900,0001.95% 1,900,0001.95% 1,900,0001.95% 1,900,0001.95%
15กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์1,611,5001.65% 1,611,5001.65% 1,611,5001.65% 1,611,5001.65% 1,611,5001.65% 1,611,5001.65%
16คุณหญิง อลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา1,240,9001.27% 1,240,9001.27% 1,240,9001.27% 1,240,9001.27% 1,240,9001.27% 1,240,9001.27%
17กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์1,230,2001.26% 1,230,2001.26% (+1.26)0 (-1.26)1,230,2001.26% 1,230,2001.26% (+1.26)0
18บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,122,0001.15% (+0.46)675,0000.69% (+0.69)0 0 0 0
19นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล1,063,9001.09% 1,063,9001.09% 1,063,9001.09% 1,063,9001.09% 1,063,9001.09% 1,063,9001.09%
20กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานฮีโน่มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1,032,6001.06% 1,032,6001.06% 1,032,6001.06% 1,032,6001.06% 1,032,6001.06% 1,032,6001.06%
21นาง ทัศนีย์ ชลสายพันธ์1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03%
22นาง สุชาดา วลีเดช1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03%
23นาย ยรรยง นิติสาโรจน์1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03% 1,000,0001.03%
24บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)970,0000.99% 970,0000.99% (-0.23)1,192,2001.22% (+1.22)0 0 0
25นาย อภิวิชญ์ กิจกำจาย800,0000.82% 800,0000.82% 800,0000.82% 800,0000.82% 800,0000.82% 800,0000.82%
26นาง นารี กวิตานนท์722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74%
27บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74% 722,1000.74%
28น.ส. แพร กวิตานนท์650,1000.67% 650,1000.67% 650,1000.67% 650,1000.67% 650,1000.67% 650,1000.67%
29นาย นนท์ธนวัต อัครวงศ์วริศ600,0000.62% 600,0000.62% (+0.62)0 0 0 0
30บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จำกัด568,3000.58% 568,3000.58% 568,3000.58% 568,3000.58% 568,3000.58% 568,3000.58%
31นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา557,4000.57% 557,4000.57% 557,4000.57% 557,4000.57% 557,4000.57% 557,4000.57%
32นาย ยุทธ ตวงทอง554,0000.57% 554,0000.57% 554,0000.57% 554,0000.57% 554,0000.57% 554,0000.57%
33นาย ธีระ กนิษฐ์พงศ์527,9000.54% 527,9000.54% 527,9000.54% 527,9000.54% 527,9000.54% 527,9000.54%
34บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
35นาย วิสันติ์ คมวัชระ500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
36นาง วนิดา วิจิตรกาญจน์500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
37บริษัท ฤาษีคอร์ท จำกัด500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
38นาย สุวิทย์ ธีรวชิรกุล500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
39บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
40น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
41MR. GEOFFREY PATRICK MCMAHON500,0000.51% 500,0000.51% (+0.51)0 0 0 0
42นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
43กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-2.21)2,155,4002.21% 2,155,4002.21% 2,155,4002.21% 2,155,4002.21%
44กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.72)700,0000.72% 700,0000.72% 700,0000.72% 700,0000.72%
45นาย สัมพันธ์ ศิลปนาฎ0 0 (-0.58)570,0000.58% 570,0000.58% 570,0000.58% 570,0000.58%
46บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.51)500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
47MR. Geoffrey Patrick Mcmahon0 0 (-0.51)500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51% 500,0000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง