ข้อมูลหุ้น MFC

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000
โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
เว๊บไซต์ http://www.mfcfund.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน