คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น META

บริษัท บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2013-7096-7
โทรสาร 0-2013-7098
เว๊บไซต์ www.metacorporation.co.th
ราคาหุ้น 1.39
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,275,055,432
No. ShareHolder (META) วันที่ 25/03/19 วันที่ 31/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชนน วังตาล115,010,0009.02% (+3.85)65,955,0005.17%
2PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.85,637,7136.72% (+6.72)0
3น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ68,508,7005.37% (-0.16)70,538,0005.53%
4นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล68,442,1005.37% (-0.82)78,900,0006.19%
5นาย ณรุจ วิวรรธนไกร64,943,9055.09% (+1.79)42,027,0003.30%
6บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด62,500,0004.90% 62,500,0004.90%
7บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด62,500,0004.90% 62,500,0004.90%
8นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล48,539,4583.81% 48,539,4583.81%
9นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์47,245,0003.71% 47,245,0003.71%
10นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ33,750,0002.65% (+0.16)31,750,0002.49%
11นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ30,143,6002.36% (+0.57)22,825,0001.79%
12น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน22,335,0001.75% (+1.10)8,245,0000.65%
13นาย ชำนาญ คงถาวร(2) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด18,807,0001.47% (+1.47)0
14นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ18,681,1921.47% 18,681,1921.47%
15นาย วิชัย วชิรพงศ์17,429,5001.37% (-0.11)18,824,6001.48%
16นาย ทวิช เตชะนาวากุล15,427,7001.21% (+1.21)0
17น.ส. ภรณี เมฆดำรงแสง14,584,9111.14% (+1.14)0
18บริษัท ณุศาบุรี จำกัด14,450,0001.13% (-0.58)21,750,0001.71%
19นาย สุเมธ เศษธะพานิช14,270,6001.12% (-0.17)16,475,0001.29%
20นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์12,956,2891.02% (+0.03)12,656,2890.99%
21น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช12,570,0000.99% (-0.36)17,270,0001.35%
22นาย สมชาย สิริสถาวร12,382,0100.97% (-0.36)16,995,1101.33%
23นาย ฤทธี กิจพิพิธ12,289,4000.96% (+0.01)12,089,4000.95%
24น.ส. หทัยชนก วชิรพงศ์12,271,2000.96% 12,271,2000.96%
25นาย วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์10,947,4320.86% 10,947,4320.86%
26น.ส. กชกร วชิรพงศ์10,166,8000.80% 10,166,8000.80%
27นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช9,574,8000.75% (+0.75)0
28นาย ไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล8,698,3100.68% 8,698,3100.68%
29นาย สมชาย จงวัฒน์ผล8,140,6270.64% (+0.02)7,935,6270.62%
30นาย ประกาสิทธิ์ พรประภา6,900,0000.54% 6,900,0000.54%
31นาย นพพล วชิรพงศ์6,885,7000.54% 6,885,7000.54%
32นาย กนก จันทนโรจน์6,750,0000.53% (+0.53)0
33นาย ธนทรัพย์ ดวงแสงทอง6,550,6650.51% 6,520,6650.51%
34PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.0 (-6.72)85,637,7136.72%
35บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-1.55)19,780,1981.55%
36นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์0 (-1.41)18,015,0001.41%
37นาย ชำนาญ คงถาวร โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด0 (-1.30)16,607,7001.30%
38นาย ชาญชัย อิสรานนทกร0 (-0.91)11,549,0000.91%
39นาย สุพจน์ วรรณโรจน์0 (-0.74)9,448,4230.74%
40นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด0 (-0.53)6,811,2000.53%
41น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด0 (-0.53)6,791,8000.53%
42นาย ณัช หวังมหาพร0 (-0.51)6,560,0000.51%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง