คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น META

บริษัท บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2013-7096-7
โทรสาร 0-2013-7098
เว๊บไซต์ www.metacorporation.co.th
ราคาหุ้น 1.29
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,275,621,891
No. ShareHolder (META) วันที่ 02/07/19 วันที่ 25/03/19 วันที่ 31/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชนน วังตาล102,560,0008.04% (-0.98)115,010,0009.02% (+3.85)65,955,0005.17%
2PLANET ENERGY HOLDINGS PTE. LTD.85,637,7136.72% (+6.72)0 (-6.72)85,637,7136.72%
3นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล83,611,8006.56% (+1.19)68,442,1005.37% (-0.82)78,900,0006.19%
4น.ส. ทิตานัน หรุ่นเริงใจ70,062,4005.49% (+0.12)68,508,7005.37% (-0.16)70,538,0005.53%
5นาย ณรุจ วิวรรธนไกร64,356,7055.05% (-0.04)64,943,9055.09% (+1.79)42,027,0003.30%
6บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด62,500,0004.90% 62,500,0004.90% 62,500,0004.90%
7บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด62,500,0004.90% 62,500,0004.90% 62,500,0004.90%
8นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล48,539,4583.81% 48,539,4583.81% 48,539,4583.81%
9นาย บดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์47,245,0003.71% 47,245,0003.71% 47,245,0003.71%
10นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ33,750,0002.65% 33,750,0002.65% (+0.16)31,750,0002.49%
11นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ28,100,0002.20% (-0.16)30,143,6002.36% (+0.57)22,825,0001.79%
12นาย เอกชัย ตรีสุริยาแสงโชติ18,681,1921.47% 18,681,1921.47% 18,681,1921.47%
13น.ส. มณทิกา มงคลนาวิน17,740,0001.39% (-0.36)22,335,0001.75% (+1.10)8,245,0000.65%
14นาย วิชัย วชิรพงศ์16,160,5001.27% (-0.10)17,429,5001.37% (-0.11)18,824,6001.48%
15นาย ทวิช เตชะนาวากุล15,427,7001.21% 15,427,7001.21% (+1.21)0
16น.ส. ภรณี เมฆดำรงแสง14,584,9111.14% 14,584,9111.14% (+1.14)0
17บริษัท ณุศาบุรี จำกัด14,450,0001.13% 14,450,0001.13% (-0.58)21,750,0001.71%
18นาย อรุต ธนาสุวรรณดิถี14,060,0001.10% (+1.10)0 0
19นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์12,956,2891.02% 12,956,2891.02% (+0.03)12,656,2890.99%
20น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช12,486,5000.98% (-0.01)12,570,0000.99% (-0.36)17,270,0001.35%
21นาย สมชาย สิริสถาวร12,382,0100.97% 12,382,0100.97% (-0.36)16,995,1101.33%
22นาย ฤทธี กิจพิพิธ12,289,4000.96% 12,289,4000.96% (+0.01)12,089,4000.95%
23น.ส. หทัยชนก วชิรพงศ์12,271,2000.96% 12,271,2000.96% 12,271,2000.96%
24นาย วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์10,947,4320.86% 10,947,4320.86% 10,947,4320.86%
25นาย สุเมธ เศษธะพานิช10,578,9000.83% (-0.29)14,270,6001.12% (-0.17)16,475,0001.29%
26น.ส. กชกร วชิรพงศ์10,166,8000.80% 10,166,8000.80% 10,166,8000.80%
27นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช9,574,8000.75% 9,574,8000.75% (+0.75)0
28นาย ไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล8,698,3100.68% 8,698,3100.68% 8,698,3100.68%
29นาย สมชาย จงวัฒน์ผล8,140,6270.64% 8,140,6270.64% (+0.02)7,935,6270.62%
30นาย กนก จันทนโรจน์7,910,0000.62% (+0.09)6,750,0000.53% (+0.53)0
31นาย ประกาสิทธิ์ พรประภา6,900,0000.54% 6,900,0000.54% 6,900,0000.54%
32นาย นพพล วชิรพงศ์6,885,7000.54% 6,885,7000.54% 6,885,7000.54%
33นาย ธนทรัพย์ ดวงแสงทอง6,781,4650.53% (+0.02)6,550,6650.51% 6,520,6650.51%
34PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.0 (-6.72)85,637,7136.72% (+6.72)0
35นาย ชำนาญ คงถาวร(2) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด0 (-1.47)18,807,0001.47% (+1.47)0
36บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-1.55)19,780,1981.55%
37นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์0 0 (-1.41)18,015,0001.41%
38นาย ชำนาญ คงถาวร โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด0 0 (-1.30)16,607,7001.30%
39นาย ชาญชัย อิสรานนทกร0 0 (-0.91)11,549,0000.91%
40นาย สุพจน์ วรรณโรจน์0 0 (-0.74)9,448,4230.74%
41นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด0 0 (-0.53)6,811,2000.53%
42น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด0 0 (-0.53)6,791,8000.53%
43นาย ณัช หวังมหาพร0 0 (-0.51)6,560,0000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง