คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MCS

บริษัท บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก
ที่อยู่ 70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ 0-3528-3191-4
โทรสาร 0-3528-3314, 0-3528-3199
เว๊บไซต์ www.mcssteel.com
ราคาหุ้น 12.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 500,082,889
No. ShareHolder (MCS) วันที่ 16/03/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 25/11/19 วันที่ 20/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด39,806,5987.96% (-2.69)53,265,67810.65% (+1.05)47,983,9529.60% (-6.71)81,557,38616.31%
2นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์33,000,0006.60% (-1.16)38,800,0007.76% (+1.61)30,761,4006.15% (+6.15)0
3นาย ฮารกิชิน ทันวานี30,000,0006.00% 30,000,0006.00% 30,000,0006.00% 30,000,0006.00%
4นาย สุรชัย รติทอง25,757,7005.15% (+0.08)25,350,0005.07% 25,350,0005.07% (-0.17)26,208,2005.24%
5บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่23,000,0004.60% 23,000,0004.60% 23,000,0004.60% 23,000,0004.60%
6นาย ทอมมี่ เตชะอุบล23,000,0004.60% 23,000,0004.60% 23,000,0004.60% (+4.60)0
7NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C22,500,0004.50% (+4.50)0 (-2.46)12,301,0002.46% (+2.46)0
8นาย สุรกิต รติทอง14,100,0002.82% (+0.30)12,600,0002.52% (-0.08)13,000,0002.60% (+0.06)12,700,0002.54%
9นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์12,630,9002.53% (+0.15)11,893,0002.38% (-0.06)12,200,0002.44% (+0.74)8,500,0001.70%
10บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)8,229,3001.65% (-0.09)8,709,9001.74% (+0.15)7,974,3001.59% (+1.59)0
11นาย สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข7,261,4001.45% (+0.15)6,475,0001.30% (-0.15)7,245,0001.45% 7,251,5001.45%
12นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช6,580,4001.32% 6,580,4001.32% 6,580,4001.32% 6,580,4001.32%
13NOMURA PB NOMINEES LTD.6,395,5001.28% (+1.28)0 (-0.91)4,526,9000.91% (+0.91)0
14นาง สุมพร ไกรฤกษ์5,229,5001.05% (+0.09)4,824,5000.96% (-0.09)5,229,5001.05% (+0.09)4,824,5000.96%
15น.ส. คาริน คิ5,173,0001.03% 5,173,0001.03% 5,173,0001.03% (+1.03)0
16นาย ไนยวน ชิ5,000,0001.00% 5,000,0001.00% 5,000,0001.00% 5,000,0001.00%
17นาย สมชาย ปัดภัย4,420,0000.88% (+0.88)0 0 0
18นาง รัชนี สว่างอัมพร3,667,0000.73% (+0.73)0 (-0.63)3,171,0000.63% (+0.63)0
19EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT3,343,3000.67% (+0.07)3,002,5000.60% (-0.10)3,489,7000.70% (+0.10)3,002,5000.60%
20นาย สุชีพ เจริญวงศ์3,256,2000.65% (+0.03)3,100,5000.62% (-0.02)3,195,9000.64% (+0.04)2,982,7000.60%
21นาย กันตณัฐ คาระวะวัฒนา3,000,0000.60% 3,000,0000.60% 3,000,0000.60% (+0.60)0
22นาย เบน เตชะอุบล3,000,0000.60% (-0.20)4,000,0000.80% (+0.20)3,000,0000.60% (+0.60)0
23น.ส. พรรณลักษณ์ เลียวโกมล2,697,8000.54% (+0.54)0 0 0
24J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 (-2.29)11,448,3002.29% (+2.29)0 (-3.28)16,395,4003.28%
25SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-1.19)5,951,8001.19% (+1.19)0 0
26นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี0 (-0.62)3,090,0000.62% (-0.13)3,750,0000.75% (+0.75)0
27บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-5.40)27,000,0005.40%
28THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-3.38)16,904,9003.38%
29N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND0 0 0 (-1.52)7,603,2001.52%
30นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์0 0 0 (-0.80)4,000,0000.80%
31น.ส. รัชนี สว่างอัมพร0 0 0 (-0.63)3,166,2000.63%
32นาย ขจรศักดิ์ คาระวะวัฒนา0 0 0 (-0.59)2,950,0000.59%
เอ็ม.ซี.เอส.สตีล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่MCS -บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)SET299,000,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง