คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MCOT

บริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2201-6000
โทรสาร 0-2245-1435
เว๊บไซต์ www.mcot.net
ราคาหุ้น 5.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 687,133,772
No. ShareHolder (MCOT) วันที่ 11/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 29/05/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง452,134,02265.80% 452,134,02265.80% 452,134,02265.80% 452,134,02265.80%
2ธนาคาร ออมสิน78,865,97811.48% 78,865,97811.48% 78,865,97811.48% 78,865,97811.48%
3น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี19,001,6002.77% (+2.21)3,871,2000.56% (-0.84)9,640,0001.40% (+1.40)0
4นาย สมพงษ์ อาภาธนานนท์7,046,2001.03% (-0.16)8,172,5001.19% (+0.01)8,136,0001.18% (+0.23)6,505,7000.95%
5นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์6,360,4000.93% 6,360,4000.93% 6,360,4000.93% 6,360,4000.93%
6นาย ชาญชัย กุลถาวรากร6,203,6000.90% (+0.03)6,000,0000.87% 6,000,0000.87% (-0.04)6,235,1000.91%
7นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์5,550,0000.81% (+0.01)5,520,0000.80% 5,520,0000.80% (+0.01)5,398,2000.79%
8นาง มยุรี วงแก้วเจริญ4,530,0000.66% (-0.29)6,500,0000.95% 6,500,0000.95% (+0.24)4,880,0000.71%
9นาย ฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ4,287,9000.62% (-0.15)5,263,0000.77% 5,260,0000.77% (-0.13)6,151,2000.90%
10นาย ศุภฤกษ์ มงคลสมัย4,010,0000.58% 3,970,0000.58% 3,970,0000.58% 3,965,0000.58%
11นาง พจนีย์ พิชิตบัญชรชัย3,904,3000.57% 3,906,9000.57% 3,906,9000.57% (+0.57)0
12สำนักงานประกันสังคม0 (-0.81)5,584,9000.81% (+0.12)4,727,5000.69% (-0.64)9,139,0001.33%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง