คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MBKET

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300
โทรสาร 0-2658-6301
เว๊บไซต์ www.maybank-ke.co.th
ราคาหุ้น 12.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 570,790,138
No. ShareHolder (MBKET) วันที่ 22/02/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 14/07/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 20/08/19 วันที่ 01/03/19 วันที่ 16/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED475,182,79083.25% 475,182,79083.25% 475,182,79083.25% 475,182,79083.25% 475,182,79083.25% 475,182,79083.25% 475,182,79083.25%
2นาย กนก ตั้งใจรักการดี2,800,0000.49% (+0.49)0 0 0 0 0 0
3นาย ธวัชชัย สืบวงศ์ลี1,942,4000.34% (+0.34)0 0 0 0 0 0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,846,6020.32% (+0.32)0 0 0 0 (-0.57)3,225,1020.57% (-0.04)3,487,4020.61%
5MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.1,440,8000.25% (+0.25)0 0 0 0 0 0
6นาย จงเจตน์ อาวเจนพงษ์1,200,0000.21% (+0.21)0 0 0 0 0 0
7นาง สุตราพร จิตรสกุล1,050,0000.18% (+0.18)0 0 0 0 0 0
8นาย ธงชัย นิ่มวชิระสุนทร1,010,0000.18% (+0.18)0 0 0 0 0 0
9นาย สมชาย สิทธินานนท์พร803,0000.14% (+0.14)0 0 0 0 0 0
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED802,9000.14% (+0.14)0 0 0 0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง