คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MBK

บริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2853-9000
โทรสาร 0-2853-7000
เว๊บไซต์ www.mbkgroup.co.th
ราคาหุ้น 15.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,694,959,006
No. ShareHolder (MBK) วันที่ 17/03/20 วันที่ 19/09/19 วันที่ 22/03/19 วันที่ 20/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)474,249,53027.98% 474,249,53027.98% 474,249,53027.98% 474,249,53027.98%
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)377,783,93922.29% (+12.29)169,493,10010.00% 169,493,10010.00% 169,493,10010.00%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด96,583,2005.70% (-0.16)99,385,3315.86% (+0.78)86,146,0095.08% (-1.33)108,625,2096.41%
4DBS BANK LTD41,309,8002.44% (+0.01)41,159,8002.43% 41,159,8002.43% (+0.02)40,892,8002.41%
5นาย ปริญญา เธียรวร41,025,0002.42% (-0.18)44,000,0002.60% (-0.11)46,000,0002.71% (+0.47)38,000,0002.24%
6AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 135,530,7002.10% 35,530,7002.10% (+2.10)0 0
7STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY31,243,2641.84% 31,230,0641.84% (+0.08)29,888,4641.76% (-0.35)35,735,9642.11%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED27,825,9911.64% (-0.04)28,453,1911.68% (-0.24)32,587,4521.92% (+1.92)0
9บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด25,000,0001.47% 25,000,0001.47% 25,000,0001.47% 25,000,0001.47%
10MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC24,600,0001.45% 24,600,0001.45% (+0.59)14,604,6000.86% (-0.02)14,915,3000.88%
11NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT21,056,2271.24% (-0.16)23,717,8271.40% (-0.12)25,770,6271.52% (-0.61)36,183,2272.13%
12มูลนิธิส่งเสริมไทย20,182,0001.19% 20,182,0001.19% 20,182,0001.19% 20,182,0001.19%
13น.ส. อตินุช ตันติวิท17,270,8001.02% (+0.06)16,340,0000.96% (-0.18)19,337,5001.14% (+0.01)19,132,3001.13%
14น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00% 16,892,4001.00% 16,892,4001.00% 16,892,4001.00%
15นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00% 16,892,4001.00% 16,892,4001.00% 16,892,4001.00%
16นาง อัญชลี เกิดผล14,420,0000.85% (+0.01)14,270,0000.84% 14,270,0000.84% (+0.01)14,100,0000.83%
17สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด12,151,4000.72% (+0.15)9,597,9000.57% (+0.01)9,543,0000.56% (+0.03)8,977,0000.53%
18UBS AG SINGAPORE BRANCH12,084,5000.71% (+0.71)0 0 0
19STATE STREET EUROPE LIMITED10,707,3710.63% (-0.13)12,930,5060.76% (-0.05)13,785,8770.81% 13,710,7690.81%
20นาย สุขุม นวพันธ์10,500,0000.62% 10,500,0000.62% 10,500,0000.62% 10,500,0000.62%
21นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์10,260,0000.61% (+0.01)10,240,0000.60% 10,150,0000.60% (+0.01)10,020,0000.59%
22บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,235,9000.60% 10,235,9000.60% 10,235,9000.60% 10,235,9000.60%
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,762,5000.58% 9,762,5000.58% 9,762,5000.58% (-0.64)20,596,6001.22%
24นาย สหนันท์ เชนตระกูล8,500,0000.50% (+0.50)0 0 0
25บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า0 (-4.46)75,603,0004.46% (+4.46)0 0
26ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 (-3.41)57,829,3003.41% 57,829,3003.41% 57,829,3003.41%
27บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-2.03)34,365,0002.03% 34,365,0002.03% 34,365,0002.03%
28บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด0 (-1.17)19,770,0001.17% 19,770,0001.17% 19,770,0001.17%
29UBS AG HONG KONG BRANCH0 (-0.71)12,084,5000.71% (-0.12)14,000,0000.83% 14,000,0000.83%
30บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 0 (-4.46)75,603,0004.46% 75,603,0004.46%
31AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 (-2.10)35,530,7002.10% 35,530,7002.10%
32GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL0 0 (-0.68)11,500,0000.68% (-0.30)16,577,6000.98%
33BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.55)9,245,5810.55% (+0.55)0
34THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 (-0.54)9,164,9770.54%
เอ็ม บี เค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET5,186,719,600
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET5,099,140,200
3บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)TFFIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยSET392,000,000
Total10,677,859,800
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง