คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MBK

บริษัท บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2853-9000
โทรสาร 0-2853-7000
เว๊บไซต์ www.mbkgroup.co.th
ราคาหุ้น 20.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,694,959,006
No. ShareHolder (MBK) วันที่ 19/09/19 วันที่ 22/03/19 วันที่ 20/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)474,249,53027.98% 474,249,53027.98% 474,249,53027.98%
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)169,493,10010.00% 169,493,10010.00% 169,493,10010.00%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด99,385,3315.86% (+0.78)86,146,0095.08% (-1.33)108,625,2096.41%
4บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า75,603,0004.46% (+4.46)0 0
5ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)57,829,3003.41% 57,829,3003.41% 57,829,3003.41%
6นาย ปริญญา เธียรวร44,000,0002.60% (-0.11)46,000,0002.71% (+0.47)38,000,0002.24%
7DBS BANK LTD41,159,8002.43% 41,159,8002.43% (+0.02)40,892,8002.41%
8AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 135,530,7002.10% (+2.10)0 0
9บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,365,0002.03% 34,365,0002.03% 34,365,0002.03%
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY31,230,0641.84% (+0.08)29,888,4641.76% (-0.35)35,735,9642.11%
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,453,1911.68% (-0.24)32,587,4521.92% (+1.92)0
12บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด25,000,0001.47% 25,000,0001.47% 25,000,0001.47%
13MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC24,600,0001.45% (+0.59)14,604,6000.86% (-0.02)14,915,3000.88%
14NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT23,717,8271.40% (-0.12)25,770,6271.52% (-0.61)36,183,2272.13%
15มูลนิธิส่งเสริมไทย20,182,0001.19% 20,182,0001.19% 20,182,0001.19%
16บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด19,770,0001.17% 19,770,0001.17% 19,770,0001.17%
17น.ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00% 16,892,4001.00% 16,892,4001.00%
18นาย วิชัย คณาธนะวนิชย์16,892,4001.00% 16,892,4001.00% 16,892,4001.00%
19น.ส. อตินุช ตันติวิท16,340,0000.96% (-0.18)19,337,5001.14% (+0.01)19,132,3001.13%
20นาง อัญชลี เกิดผล14,270,0000.84% 14,270,0000.84% (+0.01)14,100,0000.83%
21STATE STREET EUROPE LIMITED12,930,5060.76% (-0.05)13,785,8770.81% 13,710,7690.81%
22UBS AG HONG KONG BRANCH12,084,5000.71% (-0.12)14,000,0000.83% 14,000,0000.83%
23นาย สุขุม นวพันธ์10,500,0000.62% 10,500,0000.62% 10,500,0000.62%
24นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์10,240,0000.60% 10,150,0000.60% (+0.01)10,020,0000.59%
25บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,235,9000.60% 10,235,9000.60% 10,235,9000.60%
26กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,762,5000.58% 9,762,5000.58% (-0.64)20,596,6001.22%
27สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด9,597,9000.57% (+0.01)9,543,0000.56% (+0.03)8,977,0000.53%
28บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 (-4.46)75,603,0004.46% 75,603,0004.46%
29AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-2.10)35,530,7002.10% 35,530,7002.10%
30GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL0 (-0.68)11,500,0000.68% (-0.30)16,577,6000.98%
31BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 (-0.55)9,245,5810.55% (+0.55)0
32THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 (-0.54)9,164,9770.54%
เอ็ม บี เค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)TCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET7,145,292,000
2บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)PRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET5,499,711,300
3บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)TFFIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยSET493,515,520
Total13,138,518,820
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง