คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MAX

บริษัท บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้อง บี 2202 ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2168-3018-19
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.maxmetalcorp.co.th
ราคาหุ้น 0.01
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 85,642,292,490
No. ShareHolder (MAX) วันที่ 08/04/21 วันที่ 29/06/20 วันที่ 22/05/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช13,000,500,00015.18% (+15.18)0 0 0 (-4.54)1,355,000,0004.54% (+4.54)0
2นาย สุภวัฒก์ ขยันยิ่ง10,531,350,00012.29% (+12.29)0 0 0 0 0
3นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ10,448,863,00012.20% (+12.20)0 0 0 0 0
4นาย ปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์7,708,000,0009.00% (+9.00)0 0 0 0 0
5นาย สุเมธ เศษธะพานิช7,600,500,0008.87% (+8.87)0 0 0 0 0
6นาย ตุลา เทพประสิทธิพงศ์3,984,600,0004.65% (+4.65)0 0 0 0 0
7นาย สมชาย อโณทัยยืนยง1,600,000,0001.87% (-3.49)1,600,000,0005.36% 1,600,000,0005.36% 1,600,000,0005.36% 1,600,000,0005.36% 1,600,000,0005.36%
8นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล1,473,202,3001.72% (-2.55)1,273,202,3004.27% (+3.62)193,408,2000.65% 193,408,2000.65% (+0.65)0 0
9MR. JOSEPH LEE BOON LENG1,413,788,2501.65% (-3.09)1,413,788,2504.74% 1,413,788,2504.74% 1,413,788,2504.74% 1,413,788,2504.74% 1,413,788,2504.74%
10นาย จำนงค์ พุทธิมา1,170,000,0001.37% (-3.44)1,434,373,2004.81% 1,434,373,2004.81% (-0.65)1,628,734,7005.46% (-0.29)1,717,272,9005.75% (+0.16)1,668,000,0005.59%
11UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED0 (-2.81)839,877,3232.81% 839,877,3232.81% (+2.81)0 0 0
12นาย ปกรณ์ ธีรธำรง0 (-2.46)733,781,4002.46% 733,781,4002.46% (-0.23)803,349,6002.69% (+0.09)776,449,6002.60% 776,449,6002.60%
13นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี0 (-2.29)684,000,0002.29% 684,000,0002.29% 684,000,0002.29% 684,000,0002.29% (+2.29)0
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-2.16)644,017,4652.16% (+0.23)577,501,7401.93% (-2.76)1,400,969,0404.69% (+0.05)1,384,223,9404.64% (+0.22)1,320,550,0404.42%
15MISS CHIN JUDIANA S P0 (-2.15)642,656,9002.15% 642,656,9002.15% (+2.15)0 0 0
16นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ0 (-1.12)335,363,3061.12% 335,363,3061.12% 335,363,3061.12% 335,363,3061.12% 335,363,3061.12%
17นาย กำแหง หุ่นหิรัณย์สาย0 (-0.86)258,000,0000.86% 258,000,0000.86% 258,000,0000.86% 258,000,0000.86% 258,000,0000.86%
18นาย ไพศาล เกษมศิรินาวิน0 (-0.86)256,210,5000.86% 256,210,5000.86% 256,210,5000.86% 256,210,5000.86% 256,210,5000.86%
19กองทุน ประกันวินาศภัย0 (-0.57)170,000,0000.57% 170,000,0000.57% 170,000,0000.57% 170,000,0000.57% (+0.57)0
20นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์0 (-0.56)168,168,6000.56% (+0.03)159,000,0000.53% (-0.01)159,900,8000.54% 159,900,1000.54% 159,900,0000.54%
21นาย ประพัฒน์ กระต่ายเพ็ชร์0 (-0.54)162,114,0000.54% (+0.54)0 0 0 0
22น.ส. พจนีย์ เดโรจวัลย์0 (-0.53)159,050,0000.53% 159,050,0000.53% 159,050,0000.53% 158,550,0000.53% 158,550,0000.53%
23นาย สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต0 (-0.50)150,000,0000.50% (+0.50)0 0 0 0
24น.ส. ณฤดี อนุสสรราชกิจ0 (-0.50)150,000,0000.50% (+0.50)0 0 0 0
25น.ส. อรอร อัครเศรณี0 0 (-7.76)2,315,000,0007.76% 2,315,000,0007.76% (+7.76)0 0
26นาย ปกรณ์ มงคลธาดา0 0 (-1.34)400,000,0001.34% 400,000,0001.34% (-1.00)698,644,8002.34% (+0.50)550,000,0001.84%
27น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์0 0 (-0.90)270,000,0000.90% 270,000,0000.90% 270,000,0000.90% (-0.36)377,000,0001.26%
28บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 0 (-2.36)705,029,6572.36% (+0.17)653,699,7912.19% (-0.06)672,108,2832.25%
29น.ส. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช0 0 0 0 (-2.23)664,500,0002.23% (+2.23)0
30นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ0 0 0 0 0 (-5.40)1,611,000,0005.40%
31นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี0 0 0 0 0 (-3.72)1,111,000,0003.72%
32นาย สุพจน์ ตั้งเลิศสัมพันธ์0 0 0 0 0 (-0.57)171,000,0000.57%
33บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.57)170,000,0000.57%
34นาย ธรรมนูญ บูรณสัจจะ0 0 0 0 0 (-0.55)163,011,0000.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง