คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MALEE

บริษัท บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2080-7899
โทรสาร 0-2080-7800
เว๊บไซต์ http://www.malee.co.th
ราคาหุ้น 6.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 280,014,914
No. ShareHolder (MALEE) วันที่ 13/03/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)75,100,00026.82% 75,100,00026.82% 75,100,00026.82%
2นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ48,500,00017.32% 48,500,00017.32% 48,500,00017.32%
3นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,788,4003.50% (+1.09)6,742,3002.41% (+1.87)1,510,4000.54%
4นาง จินตนา บุญรัตน์8,777,2003.13% (+0.09)8,515,5003.04% (+0.18)8,015,5002.86%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,655,5053.09% (+0.23)8,003,5962.86% (-0.50)9,407,7983.36%
6นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์7,397,9002.64% 7,397,9002.64% 7,397,9002.64%
7นาย พิชัย จิราธิวัฒน์6,597,9002.36% 6,597,9002.36% 6,597,9002.36%
8นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์6,471,9002.31% (+0.02)6,407,9002.29% 6,407,9002.29%
9นาย ทรงพล เตชะกรินทร์4,292,8001.53% (+1.03)1,406,8000.50% (-0.37)2,442,8000.87%
10บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)4,000,0001.43% 4,000,0001.43% 4,000,0001.43%
11น.ส. ทักษพร บุญลับ3,800,0001.36% (+1.36)0 0
12นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ3,000,0001.07% (+1.07)0 (-1.17)3,264,0001.17%
13นาย ประธาน ชุ่มสุวรรณ2,728,3000.97% 2,728,3000.97% 2,728,3000.97%
14นาย พัทธพล ม่วงศิริ1,585,5000.57% 1,585,5000.57% (+0.57)0
15น.ส. จินตนา ทิพากรโรจนกิจ1,548,4000.55% (-0.04)1,656,7000.59% (+0.04)1,546,7000.55%
16นาย ธนา บูรณธนานุกิจ1,540,0000.55% (+0.55)0 0
17นาย วิทยา นราธัศจรรย์1,482,8000.53% (+0.53)0 0
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-1.57)4,401,4001.57% (-0.29)5,199,7001.86%
19กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF0 (-0.53)1,497,3000.53% (+0.53)0
20STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.05)2,934,7001.05%
21นาง นิภานันท์ ชูพจน์เจริญ0 0 (-0.68)1,895,1000.68%
22CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.0 0 (-0.63)1,750,0000.63%
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.62)1,735,2000.62%
มาลีกรุ๊ป ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)MALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET25,400,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง