ข้อมูลหุ้น MAJOR

บริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2511-5427-36
โทรสาร 0-2511-5220
เว๊บไซต์ http://www.majorcineplex.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน