ข้อมูลหุ้น MACO

บริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2938-3388
โทรสาร 0-2938-3489
เว๊บไซต์ www.masterad.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน