คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น MACO

บริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2938-3388
โทรสาร 0-2938-3489
เว๊บไซต์ www.masterad.com
ราคาหุ้น 0.68
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,411,465,749
No. ShareHolder (MACO) วันที่ 29/11/21 วันที่ 25/10/21 วันที่ 04/08/21 วันที่ 09/06/21 วันที่ 28/12/20 วันที่ 29/07/20 วันที่ 20/03/20 วันที่ 14/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 22/03/19 วันที่ 24/01/19 วันที่ 27/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)1,438,367,59626.58% 1,438,367,59626.58% 1,438,367,59626.58% 1,438,367,59626.58% 1,438,367,59626.58% 1,438,367,59626.58% 1,438,367,59626.58% (-6.59)1,436,767,59633.17% 1,436,767,59633.17% (+33.17)0 0 0
2บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)789,150,66014.58% 789,150,66014.58% 789,150,66014.58% 789,150,66014.58% 789,150,66014.58% 789,150,66014.58% 789,150,66014.58% (-3.64)789,150,66018.22% 789,150,66018.22% (+0.13)746,367,60018.09% 746,367,60018.09% 746,367,60018.09%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด642,331,98311.87% (+1.38)567,631,68710.49% (+0.04)565,818,91110.45% (-0.40)587,032,30910.85% (-0.19)597,374,08511.04% (-0.21)608,744,52111.25% (+7.71)191,739,6393.54% (+0.81)118,408,0972.73% (+2.73)0 (-1.19)49,025,4181.19% (-1.69)118,988,2892.88% (+0.77)87,038,9702.11%
4นาย นเรศ งามอภิชน541,200,00010.00% (-0.75)582,000,00010.75% (-0.23)594,000,00010.98% (-3.36)776,000,00014.34% (-5.65)1,082,000,00019.99% (+1.31)1,011,000,00018.68% (-1.33)1,082,900,00020.01% (-4.98)1,082,500,00024.99% (+1.56)1,015,000,00023.43% (+6.20)711,000,00017.23% (+8.41)364,000,0008.82% (+6.37)101,010,0002.45%
5บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)540,000,0009.98% 540,000,0009.98% 540,000,0009.98% 540,000,0009.98% 540,000,0009.98% 540,000,0009.98% (-9.98)1,080,000,00019.96% (+19.96)0 0 0 0 0
6นาย เจษฎา บูรณพันธุ์ศรี63,100,0001.17% (+1.17)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7นาย วันชัย โอภาสเอี่ยมขจร60,000,0001.11% (+1.11)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8นาง ดวงพร โฆสิตสกุล39,975,0000.74% (+0.15)31,980,0000.59% 31,980,0000.59% 31,980,0000.59% 31,980,0000.59% 31,980,0000.59% 31,980,0000.59% (-0.15)31,980,0000.74% 31,980,0000.74% (-0.03)31,980,0000.77% 31,980,0000.77% 31,980,0000.77%
9นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์36,640,0000.68% (-0.18)46,640,0000.86% 46,640,0000.86% (+0.18)36,640,0000.68% 36,640,0000.68% 36,640,0000.68% 36,640,0000.68% (-0.17)36,640,0000.85% 36,640,0000.85% (-0.04)36,640,0000.89% 36,640,0000.89% 36,640,0000.89%
10นาย แสงชัย วสุนธรา32,635,2000.60% (+0.60)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11นาย นพดล ตัณศลารักษ์0 (-0.61)32,830,9990.61% (-0.64)67,453,8991.25% 67,453,8991.25% 67,453,8991.25% 67,453,8991.25% (+0.01)67,268,2991.24% (-0.40)70,841,8991.64% (+0.19)62,853,8991.45% (-0.07)62,853,8991.52% 62,853,8991.52% (-1.01)104,602,8992.53%
12น.ส. พรรัตน์ มณีรัตนะพร0 (-0.59)31,800,0000.59% 31,800,0000.59% 31,800,0000.59% 31,800,0000.59% 31,800,0000.59% 31,800,0000.59% (-0.14)31,800,0000.73% 31,800,0000.73% (-0.04)31,800,0000.77% 31,800,0000.77% 31,800,0000.77%
13นาย ชินเขต เกษสุวรรณ0 (-0.45)24,200,0000.45% (+0.45)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา0 0 (-0.52)28,140,0000.52% (+0.52)0 0 0 0 0 0 0 0 0
15นาย ชาญเลิศ อภินันท์กูล0 0 0 (-0.47)25,333,9000.47% (+0.47)0 0 0 0 0 0 0 0
16นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 0 0 0 (-0.40)21,843,3200.40% (+0.40)0 0 (-0.50)21,843,3200.50% (+0.50)0 (-0.51)21,143,3200.51% (+0.51)0 0
17นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์0 0 0 0 0 0 (-1.50)81,123,6001.50% (-0.39)82,060,7001.89% (+0.82)46,458,2001.07% (+0.36)29,494,0000.71% (-0.23)38,941,6000.94% (+0.44)20,700,0000.50%
18กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)26,268,0000.61% (-0.03)26,268,0000.64% 26,268,0000.64% 26,268,0000.64%
19บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-31.65)1,306,152,36031.65% 1,306,152,36031.65% 1,306,152,36031.65%
20กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.99)41,003,5400.99% (-0.03)42,003,5401.02% (-0.23)51,590,6401.25%
21กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.97)40,077,4000.97% (+0.97)0 0
22กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.64)26,499,6000.64% (+0.64)0 0
23KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)21,000,0000.51% (+0.51)0 0
24NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-5.43)223,946,8805.43% (-1.54)287,725,2806.97%
25นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.29)94,340,0002.29% (-0.46)113,300,1002.75%
26CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.91)78,788,5001.91% (+1.91)0
27กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.16)130,516,5003.16%
28กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว EQ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)23,767,1000.58%
29กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)23,169,4000.56%
30CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)22,981,1600.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า