คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น M-II

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000
โทรสาร 0-2649-2100
เว๊บไซต์ www.mfcfund.com
ราคาหุ้น 7.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 171,975,100
No. ShareHolder (M-II) วันที่ 14/06/21 วันที่ 16/03/21 วันที่ 04/12/20 วันที่ 11/09/20 วันที่ 11/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 03/12/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 22/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04% 17,266,30010.04%
2นาง ลักษณีย์ สารสาส13,245,4737.70% 13,245,4737.70% 13,245,4737.70% 13,245,4737.70% 13,245,4737.70% 13,245,4737.70% (+1.44)10,774,4736.26% 10,774,4736.26% (+1.50)8,195,4734.76% 8,195,4734.76% 8,195,4734.76%
3บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Company Limited11,486,3916.68% 11,486,3916.68% 11,486,3916.68% 11,486,3916.68% 11,486,3916.68% 11,486,3916.68% (+0.07)11,366,4916.61% 11,362,2916.61% (+6.61)0 0 0
4นาย ปัญญา ควรตระกูล6,749,5003.92% 6,749,5003.92% (+0.17)6,449,5003.75% 6,449,5003.75% 6,449,5003.75% 6,449,5003.75% 6,449,5003.75% 6,449,5003.75% (+3.75)0 0 0
5นาย ชีระ ภาณุพงศ์6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60% 6,200,0003.60%
6นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57% 4,418,2992.57%
7นาย ทวี ปิยะพัฒนา3,727,7062.17% 3,727,7062.17% 3,727,7062.17% 3,727,7062.17% 3,727,7062.17% 3,727,7062.17% 3,727,7062.17% 3,727,7062.17% (+0.13)3,502,7062.04% 3,502,7062.04% 3,502,7062.04%
8บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Company Limited3,700,0002.15% 3,700,0002.15% 3,700,0002.15% 3,700,0002.15% 3,700,0002.15% 3,700,0002.15% 3,700,0002.15% 3,700,0002.15% (+2.15)0 0 0
9นางสาว สุนี แซ่โง้ว2,955,2001.72% 2,955,2001.72% 2,955,2001.72% (+1.72)0 (-1.72)2,955,2001.72% 2,955,2001.72% 2,955,2001.72% 2,955,2001.72% (-0.02)3,000,0001.74% 3,000,0001.74% 3,000,0001.74%
10นาง ปราณี เผอิญโชค2,887,9001.68% 2,887,9001.68% 2,887,9001.68% 2,887,9001.68% 2,887,9001.68% 2,887,9001.68% 2,887,9001.68% 2,887,9001.68% (+1.68)0 0 0
11น.ส. สุนี แซ่โง้ว0 0 0 (-1.72)2,955,2001.72% (+1.72)0 0 0 0 0 0 0
12กองทุนส่วนบุคคล นาย ปัญญา ควรตระกูล โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-8.66)14,893,8008.66% 14,893,8008.66% 14,893,8008.66%
13บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-6.24)10,738,9916.24% (+0.85)9,272,7915.39% (+0.14)9,023,0915.25%
14บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.15)3,700,0002.15% 3,700,0002.15% (-0.07)3,815,9002.22%
15ดร. ปราณี เผอิญโชค0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.01)3,456,1002.01% (-0.90)5,000,0002.91% 5,000,0002.91%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง