คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น M

บริษัท บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2836-1000
โทรสาร 0-2836-1099
เว๊บไซต์ www.mkrestaurant.com
ราคาหุ้น 53.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 920,730,954
No. ShareHolder (M) วันที่ 11/05/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 25/08/20 วันที่ 23/06/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ยุพิน ธีระโกเมน182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81%
2นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02%
3นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36%
4นาง อัมพร หาญจิตต์เกษม82,403,9898.95% 82,403,9898.95% (+8.95)0 0 0 0 0 0 0
5นาย วรากร หาญจิตต์เกษม41,039,6944.46% 41,039,6944.46% (+4.46)0 0 0 0 0 0 0
6น.ส. วราพร หาญจิตต์เกษม41,031,9944.46% 41,031,9944.46% (+4.46)0 0 0 0 0 0 0
7มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40%
8กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว22,802,6002.48% (-0.04)23,242,4002.52% 23,242,4002.52% 23,242,4002.52% 23,242,4002.52% 23,242,4002.52% (+0.02)23,058,0002.50% 23,058,0002.50% (+0.01)22,902,7002.49%
9สำนักงานประกันสังคม17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93%
10กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2512,001,6001.30% (-0.04)12,304,8001.34% 12,304,8001.34% 12,304,8001.34% 12,304,8001.34% 12,304,8001.34% 12,304,8001.34% 12,304,8001.34% (+0.01)12,260,1001.33%
11นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม0 0 (-17.82)164,087,97717.82% 164,087,97717.82% 164,087,97717.82% 164,087,97717.82% 164,087,97717.82% 164,087,97717.82% 164,087,97717.82%
12N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-1.00)9,196,1631.00% (-0.20)11,049,9001.20% (-0.02)11,229,1001.22% (-0.01)11,288,0001.23% (-0.19)13,091,2001.42% (-0.30)15,844,2001.72% (+1.72)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.78)7,156,9000.78% 7,156,9000.78% 7,156,9000.78% 7,156,9000.78% 7,156,9000.78% 7,156,9000.78% 7,156,9000.78%
14CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 0 (-0.69)6,367,0000.69% 6,367,0000.69% 6,367,0000.69% (+0.01)6,237,0000.68% 6,276,3000.68% (-0.01)6,370,0000.69% (+0.02)6,210,0000.67%
15กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 0 (-0.53)4,861,4000.53% (-0.08)5,596,1000.61% 5,596,1000.61% (-0.04)5,956,6000.65% (+0.02)5,797,5000.63% (+0.03)5,525,1000.60% (-0.03)5,766,3000.63%
16กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.51)4,680,3000.51% (+0.01)4,634,1000.50% (+0.50)0 0 0 0 0
17กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.50)4,638,8000.50% (-0.49)9,109,6000.99% (-0.01)9,174,3001.00% 9,174,3001.00% 9,177,4001.00% (+0.07)8,554,7000.93% (+0.17)6,952,7000.76%
18DBS BANK LTD0 0 0 0 (-0.50)4,610,0000.50% (+0.50)0 (-0.53)4,870,0000.53% (-0.04)5,262,2000.57% (-0.30)8,029,1000.87%
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 0 0 0 0 (-0.63)5,804,7190.63% (+0.63)0 0
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.54)4,994,7270.54% (+0.54)0 0
21N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 0 (-1.58)14,532,8001.58%
22กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.76)6,980,8000.76%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง