คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น M

บริษัท บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2836-1000
โทรสาร 0-2836-1099
เว๊บไซต์ www.mkrestaurant.com
ราคาหุ้น 45.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 920,730,954
No. ShareHolder (M) วันที่ 27/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ยุพิน ธีระโกเมน182,396,80219.81% 182,396,80219.81% 182,396,80219.81%
2นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม164,087,97717.82% 164,087,97717.82% 164,087,97717.82%
3นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม147,494,81216.02% 147,494,81216.02% 147,494,81216.02%
4นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน123,059,33313.36% 123,059,33313.36% 123,059,33313.36%
5มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค31,265,9833.40% 31,265,9833.40% 31,265,9833.40%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,058,0002.50% 23,058,0002.50% (+0.01)22,902,7002.49%
7สำนักงานประกันสังคม17,731,0001.93% 17,731,0001.93% 17,731,0001.93%
8N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 113,091,2001.42% (-0.30)15,844,2001.72% (+1.72)0
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2512,304,8001.34% 12,304,8001.34% (+0.01)12,260,1001.33%
10กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9,177,4001.00% (+0.07)8,554,7000.93% (+0.17)6,952,7000.76%
11กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7,156,9000.78% 7,156,9000.78% 7,156,9000.78%
12CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,276,3000.68% (-0.01)6,370,0000.69% (+0.02)6,210,0000.67%
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,804,7190.63% (+0.63)0 0
14กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล5,797,5000.63% (+0.03)5,525,1000.60% (-0.03)5,766,3000.63%
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED4,994,7270.54% (+0.54)0 0
16DBS BANK LTD4,870,0000.53% (-0.04)5,262,2000.57% (-0.30)8,029,1000.87%
17N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-1.58)14,532,8001.58%
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.76)6,980,8000.76%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง