คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LUXF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399
โทรสาร 0-2217-5281
เว๊บไซต์ www.thanachartfundeastspring.com
ราคาหุ้น 7.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 196,439,174
No. ShareHolder (LUXF) วันที่ 14/09/21 วันที่ 16/10/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 13/09/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 14/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.25,674,60013.07% (+13.07)0 0 0 0 0
2นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์23,428,00011.92% (+11.92)0 0 0 (-11.92)23,428,00011.92% 23,428,00011.92%
3บริษัท สามลม จำกัด21,324,60010.85% (+10.85)0 0 0 0 0
4นาย ธนะ จิตมากุศล15,000,0007.63% (+7.63)0 0 0 (-7.63)15,000,0007.63% 15,000,0007.63%
5นางสาว สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ15,000,0007.63% (+7.63)0 0 0 0 0
6นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล5,555,5002.83% (+2.83)0 0 0 (-2.54)5,000,0002.54% 5,000,0002.54%
7นางสาว สุดา อัศวโภคิน4,100,0002.09% (+2.09)0 0 0 0 0
8นาย นิพนธ์ บุณยประภัศร2,100,0001.07% (+1.07)0 0 0 (-1.07)2,100,0001.07% 2,100,0001.07%
9คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
10คุณ ฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
11บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด0 (-17.39)34,177,50017.39% 34,177,50017.39% 34,177,50017.39% 34,177,50017.39% 34,177,50017.39%
12คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์0 (-11.92)23,428,00011.92% 23,428,00011.92% 23,428,00011.92% (+11.92)0 0
13คุณ ธนะ จิตมากุศล0 (-7.63)15,000,0007.63% 15,000,0007.63% 15,000,0007.63% (+7.63)0 0
14คุณ สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ0 (-7.63)15,000,0007.63% 15,000,0007.63% 15,000,0007.63% (+7.63)0 0
15บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด0 (-4.13)8,121,7004.13% (+0.02)8,071,7004.11% 8,071,7004.11% 8,071,7004.11% (+0.85)6,403,3003.26%
16คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล0 (-2.54)5,000,0002.54% 5,000,0002.54% 5,000,0002.54% (+2.54)0 0
17KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.0 (-2.30)4,525,0002.30% (+2.30)0 0 0 0
18คุณ สุดา อัศวโภคิน0 (-2.09)4,100,0002.09% 4,100,0002.09% 4,100,0002.09% 4,100,0002.09% (+2.09)0
19คุณ นิพนธ์ บุณยประภัศร0 (-1.07)2,100,0001.07% 2,100,0001.07% 2,100,0001.07% (+1.07)0 0
20คุณ ปราณี เผอิญโชค0 (-1.02)2,000,0001.02% 2,000,0001.02% 2,000,0001.02% (+1.02)0 0
21บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด0 (-0.79)1,549,5000.79% 1,549,5000.79% 1,549,5000.79% (-0.23)2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
22คุณ สันติ วิริยะรังสฤษฏ์0 (-0.76)1,500,0000.76% 1,500,0000.76% 1,500,0000.76% 1,500,0000.76% 1,500,0000.76%
23CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.0 (-0.71)1,400,0000.71% 1,400,0000.71% (+0.71)0 0 0
24คุณ อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ0 (-0.71)1,394,6000.71% (-0.17)1,722,5000.88% 1,722,5000.88% (+0.88)0 0
25คุณ บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ0 (-0.61)1,200,0000.61% 1,200,0000.61% 1,200,0000.61% 1,200,0000.61% 1,200,0000.61%
26DBS BANK LTD0 (-0.60)1,179,0000.60% 1,179,0000.60% 1,179,0000.60% (+0.60)0 0
27HIROSHI TAYAMA0 (-0.60)1,176,8000.60% (+0.03)1,126,2000.57% (+0.01)1,106,0000.56% (+0.56)0 0
28คุณ เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์0 (-0.55)1,090,0000.55% 1,100,0000.55% (-0.01)1,100,0000.56% 1,100,0000.56% (+0.56)0
29คุณ สุวนันท์ คงยิ่ง0 (-0.51)1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51%
30คุณ นพรัตน์ กุลหิรัญ0 (-0.51)1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% (+0.51)0 0
31คุณ สมนึก สาธิตอเนกชัย0 (-0.51)1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51% 1,000,0000.51%
32คุณ ทวน ผาติหัตถกร0 (-0.51)1,000,0000.51% 1,000,0000.51% (+0.51)0 0 0
33บริษัท ซิสคัส จำกัด0 0 (-2.27)4,464,8002.27% 4,464,8002.27% 4,464,8002.27% (+0.86)2,773,6001.41%
34บริษัท เฟรย์ แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด0 0 0 (-0.92)1,815,2000.92% (-0.40)2,595,9001.32% 2,595,9001.32%
35MR. MARC ANDRE HERMATSCHWEILER0 0 0 (-0.61)1,200,0000.61% 1,200,0000.61% (-0.13)1,450,0000.74%
36น.ส. สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ0 0 0 0 (-7.63)15,000,0007.63% 15,000,0007.63%
37นาง ปราณี เผอิญโชค0 0 0 0 (-1.02)2,000,0001.02% 2,000,0001.02%
38นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ0 0 0 0 (-0.88)1,722,5000.88% 1,722,5000.88%
39STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 (-0.60)1,179,0000.60% 1,179,0000.60%
40นาง นพรัตน์ กุลหิรัญ0 0 0 0 (-0.51)1,000,0000.51% 1,000,0000.51%
41นาย ทวน ผาติหัตถกร0 0 0 0 (-0.51)1,000,0000.51% (-0.12)1,232,0000.63%
42น.ส. สุดา อัศวโภคิน0 0 0 0 0 (-2.09)4,100,0002.09%
43นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์0 0 0 0 0 (-1.02)2,010,0001.02%
44บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด0 0 0 0 0 (-0.76)1,500,0000.76%
45นาย จุมพล ธรรมธนสกุล0 0 0 0 0 (-0.58)1,140,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง