ข้อมูลหุ้น LRH

บริษัท บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ เลขที่ 21/9, 21/31 และ 21/33 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 5 และ 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-4455
โทรสาร 0-2285-0733
เว๊บไซต์ www.lagunaresorts.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน