คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LHPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 5.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 329,964,021
No. ShareHolder (LHPF) วันที่ 09/12/21 วันที่ 09/09/21 วันที่ 10/06/21 วันที่ 09/04/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 08/12/20 วันที่ 19/08/20 วันที่ 02/06/20 วันที่ 14/04/20 วันที่ 13/11/19 วันที่ 05/08/19 วันที่ 28/03/19 วันที่ 17/08/18 วันที่ 13/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96% 88,958,30026.96%
2ธนาคาร ออมสิน49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15% 49,990,00015.15%
3บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,934,3004.83% 15,934,3004.83% (-0.03)16,034,3004.86% 16,034,3004.86% 16,034,3004.86% (-0.04)16,159,3004.90% 16,159,3004.90% 16,159,3004.90% 16,159,3004.90% (+1.11)12,520,0003.79% (+1.02)9,148,5002.77% (+2.77)0 0 0
4ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77% 9,146,2002.77%
5บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12% 6,987,9002.12%
6นาย ชัชวาล อภิบาลศรี5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52% 5,000,0001.52%
7นาง วิภา เกียรติธนะบำรุง4,900,0001.48% 4,900,0001.48% 4,900,0001.48% (+0.03)4,800,0001.45% 4,800,0001.45% (+0.01)4,742,3001.44% (+0.02)4,700,0001.42% (+0.06)4,494,0001.36% (+0.01)4,440,6001.35% (+0.02)4,400,6001.33% 4,400,6001.33% 4,400,6001.33% (+0.12)4,000,6001.21% (-0.06)4,200,6001.27%
8บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% 4,000,0001.21% (-0.70)6,300,0001.91% (+0.70)4,000,0001.21%
9กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์3,748,4001.14% (-0.19)4,404,3001.33% (-0.25)5,201,2001.58% (-0.15)5,721,4001.73% (-0.85)8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58% 8,503,4562.58%
10นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,310,0000.70% 2,297,1000.70% 2,297,1000.70% 2,297,1000.70%
11นาย วศิน ดลรึเดช0 0 0 0 0 (-0.61)2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61%
12นาย ธงชัย จิรดิลก0 0 0 0 0 (-0.61)2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% (-0.13)2,450,0000.74% (-0.87)5,325,5001.61% (+0.64)3,195,0000.97%
13นาง ดวงแก้ว เอกะหิตานนท์0 0 0 0 0 (-0.61)2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61% 2,000,0000.61%
14บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.72)2,361,0000.72% (-0.24)3,180,0000.96% (-0.04)3,310,0001.00% 3,310,0001.00% 3,310,0001.00%
15นาย มโนวุธ จิรดิลก0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)2,200,0000.67% 2,200,0000.67%
16นาย ปัญญาวุธ จิรดิลก0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)2,000,0000.61% 2,000,0000.61%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง