ข้อมูลหุ้น LHFG

บริษัท บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7223
เว๊บไซต์ https://www.lhfg.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน