คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LH

บริษัท บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8900
โทรสาร 0-2230-8130
เว๊บไซต์ www.lh.co.th
ราคาหุ้น 8.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,951,525,478
No. ShareHolder (LH) วันที่ 01/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนันต์ อัศวโภคิน2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,907,568,17115.96% (-1.07)2,035,540,10817.03% (+1.43)1,864,585,62715.60% (-2.82)2,201,249,92318.42% (+1.98)1,964,517,86416.44%
3บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67%
4สำนักงานประกันสังคม557,132,0404.66% (+0.99)438,331,1403.67% (-0.16)458,107,4403.83% (+0.26)426,607,4403.57% (+0.15)408,892,9403.42%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON354,610,3272.97% (-0.16)374,069,7093.13% (+1.66)175,693,2001.47% (-1.32)333,075,7002.79% (+1.63)138,448,3401.16%
6STATE STREET EUROPE LIMITED294,712,6412.47% (+0.33)255,463,3702.14% (+0.02)253,029,8922.12% (-0.68)334,833,6822.80% (-0.16)353,451,1772.96%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED214,242,9721.79% (-0.48)271,622,4722.27% (-0.27)303,021,4102.54% (+0.20)279,587,0502.34% (-1.54)463,430,7683.88%
8น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล108,396,4800.91% (-0.11)122,270,6801.02% (+0.03)118,712,8800.99% 118,712,8800.99% (+0.10)106,029,2800.89%
10นาย กิตติพล ทวนทอง90,500,0000.76% (+0.01)90,000,0000.75% (+0.06)82,200,0000.69% 83,000,0000.69% (+0.06)75,000,0000.63%
11นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70%
12GIC PRIVATE LIMITED77,769,2000.65% (+0.14)61,291,1000.51% (-6.49)836,880,6547.00% (+7.00)0 (-8.01)957,231,3548.01%
13กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล70,552,1400.59% 70,552,1400.59% (+0.59)0 0 0
14กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล66,831,1000.56% (-0.03)70,945,8000.59% (+0.02)68,328,7000.57% (-0.04)72,771,1000.61% (+0.61)0
15กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 (-0.54)63,999,0200.54% (+0.03)61,374,6200.51% (-0.03)63,999,0200.54% (+0.54)0
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.99)118,562,4650.99% (+0.08)108,442,3470.91% (-0.28)142,272,5521.19%
17ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.92)109,944,6300.92% 109,944,6300.92% 109,944,6300.92%
18THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 (-0.77)91,876,3000.77% (+0.09)80,965,6000.68% (-0.20)104,769,1000.88%
19N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.74)88,865,6000.74% 88,585,6000.74% (+0.74)0
20กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 (-0.64)76,141,0000.64% (+0.64)0
21N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 (-0.73)87,735,4000.73%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง