คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LH

บริษัท บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8900
โทรสาร 0-2230-8130
เว๊บไซต์ www.lh.co.th
ราคาหุ้น 9.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,951,525,478
No. ShareHolder (LH) วันที่ 29/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนันต์ อัศวโภคิน2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93% 2,860,000,04723.93%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,201,249,92318.42% (+2.82)1,864,585,62715.60% (-0.84)1,964,517,86416.44%
3บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด677,000,0695.67% 677,000,0695.67% 677,000,0695.67%
4สำนักงานประกันสังคม426,607,4403.57% (-0.26)458,107,4403.83% (+0.41)408,892,9403.42%
5STATE STREET EUROPE LIMITED334,833,6822.80% (+0.68)253,029,8922.12% (-0.84)353,451,1772.96%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON333,075,7002.79% (+1.32)175,693,2001.47% (+0.31)138,448,3401.16%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED279,587,0502.34% (-0.20)303,021,4102.54% (-1.34)463,430,7683.88%
8น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์134,960,0001.13% 134,960,0001.13% 134,960,0001.13%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล118,712,8800.99% 118,712,8800.99% (+0.10)106,029,2800.89%
10ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)109,944,6300.92% 109,944,6300.92% 109,944,6300.92%
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY108,442,3470.91% (-0.08)118,562,4650.99% (-0.20)142,272,5521.19%
12N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 188,585,6000.74% 88,865,6000.74% (+0.74)0
13นาย อดิศร ธนนันท์นราพูล83,333,1060.70% 83,333,1060.70% 83,333,1060.70%
14นาย กิตติพล ทวนทอง83,000,0000.69% 82,200,0000.69% (+0.06)75,000,0000.63%
15THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED80,965,6000.68% (-0.09)91,876,3000.77% (-0.11)104,769,1000.88%
16กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล76,141,0000.64% (+0.64)0 0
17กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล72,771,1000.61% (+0.04)68,328,7000.57% (+0.57)0
18กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล63,999,0200.54% (+0.03)61,374,6200.51% (+0.51)0
19GIC PRIVATE LIMITED0 (-7.00)836,880,6547.00% (-1.01)957,231,3548.01%
20N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-0.73)87,735,4000.73%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง