คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น LEE

บริษัท บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 28, 33/137 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2632-7300
โทรสาร 0-2236-7751
เว๊บไซต์ www.leepattana.com
ราคาหุ้น 2.66
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 922,072,623
No. ShareHolder (LEE) วันที่ 03/07/20 วันที่ 30/03/20 วันที่ 29/03/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย นิพนธ์ ลีละศิธร226,000,00024.51% 226,000,00024.51% (+0.44)222,000,00024.07% 222,000,00024.07%
2นาย ปรีชา ลีละศิธร141,760,00015.37% (+0.50)137,150,00014.87% (+1.64)122,000,00013.23% 122,000,00013.23%
3บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด71,000,0007.70% 71,000,0007.70% (-1.19)82,000,0008.89% 82,000,0008.89%
4นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์34,000,0003.69% (+0.11)33,000,0003.58% (+0.39)29,400,0003.19% (+0.35)26,150,0002.84%
5บริษัท วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ จำกัด32,500,0003.52% (-0.28)35,000,0003.80% 35,000,0003.80% 35,000,0003.80%
6UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED23,538,3292.55% 23,538,3292.55% (+0.29)20,838,3292.26% (+1.64)5,700,0080.62%
7บริษัท ลี กอง ยิน โฮลดิ้ง จำกัด18,910,0902.05% (+0.03)18,665,7902.02% 18,665,7902.02% 18,665,7902.02%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,293,2831.88% (-0.06)17,851,5831.94% (-0.20)19,773,8762.14% (-0.02)19,891,2672.16%
9นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล16,569,6001.80% 16,569,6001.80% 16,569,6001.80% (+1.80)0
10นาง กรองพร ตุริยากรณ์16,002,8871.74% 16,002,8871.74% (-0.05)16,551,6871.79% 16,551,6871.79%
11นาง อัญชลี แจ่มใส7,500,0430.81% 7,500,0430.81% 7,500,0430.81% 7,500,0430.81%
12นาย ปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์6,671,9000.72% (-0.01)6,771,9000.73% (-0.10)7,700,0000.83% 7,700,0000.83%
13นาย อรรณพ จิรกิติ6,500,0320.70% (-0.02)6,599,8720.72% 6,599,8720.72% 6,599,8720.72%
14นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์6,228,8400.68% 6,228,8400.68% (+0.02)6,129,1400.66% (+0.06)5,492,7400.60%
15นาย ธนาศักดิ์ ชาญสันติ5,925,0000.64% (+0.01)5,835,0000.63% (+0.02)5,616,9000.61% (+0.61)0
16MR. LEE ANG SIANG5,424,2800.59% 5,424,2800.59% 5,424,2800.59% (-0.13)6,624,2800.72%
17นาย สมเกียรติ ลิมทรง5,366,1000.58% 5,366,1000.58% (-0.19)7,089,8000.77% (-0.05)7,535,0000.82%
18นาย รัชพล กอสุราษฎร์5,000,0000.54% (+0.54)0 0 0
19นาย พงศธร วชิโรดม5,000,0000.54% 5,000,0000.54% 5,000,0000.54% 5,000,0000.54%
20น.ส. รุ้งวิไล ลีสมบัติไพบูลย์4,650,0000.50% (+0.50)0 0 0
21บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 (-0.51)4,712,7000.51% (+0.51)0
22น.ส. พัชรีญา ฉัตรนพคุณ0 0 (-0.50)4,612,4000.50% (+0.50)0
23นาย เอกพล สิทธิกรเมธากุล0 0 0 (-2.05)18,936,4002.05%
24MR. LEE JOO CHEW0 0 0 (-1.50)13,838,3211.50%
25นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม0 0 0 (-1.14)10,519,1001.14%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง