ข้อมูลหุ้น LANNA

บริษัท บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9, 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2253-8080
โทรสาร 0-2253-6822
เว๊บไซต์ www.lannar.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน