ข้อมูลหุ้น KWI

บริษัท บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2129-5999
โทรสาร 0-2129-5998
เว๊บไซต์ www.kwiasia.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน