คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KTECH

บริษัท บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม -
หมวดธุรกิจ หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ที่อยู่ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์บี ชั้นที่ 18 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2018-1688
โทรสาร 0-2018-1689
เว๊บไซต์ http://www.ktech.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,926,285,714
No. ShareHolder (KTECH) วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง อายุพร กรรณสูต824,520,00021.00%
2นาย พิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์243,000,0006.19%
3น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ185,000,0004.71%
4บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)112,231,6662.86%
5นาง จรรยา สว่างจิตร80,130,1102.04%
6ดร. อดุล อมตวิวัฒน์78,683,7682.00%
7นาย พัชวัฎ คุณชยางกูร70,000,0001.78%
8นาง ศันสนีย์ กรรณสูต70,000,0001.78%
9นาง ปราณี เผอิญโชค50,000,0001.27%
10นาง สุนีรัตน์ อัมพรสุขสกุล50,000,0001.27%
11นาย สมบัติ พานิชชีวะ50,000,0001.27%
12นาย ปิยณัฐ สินไชย45,000,0001.15%
13น.ส. สุวิมล เล็กสกุล36,650,0000.93%
14นาง อัชนา อัสสรัตนะ36,000,0000.92%
15นาย เสรี วิริยะสกุลธรณ์36,000,0000.92%
16นาง สมศรี เจริญศิริวัฒน์35,000,0000.89%
17น.ส. ศิริวรรณ อัศวอารักษ์วงศ์34,300,0000.87%
18น.ส. กรกช จันวิทย์32,000,0000.81%
19น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี30,000,0000.76%
20น.ส. จันทกานต์ โรจน์วนาการ30,000,0000.76%
21นาย พัชวัฏ คุณชยางกูร30,000,0000.76%
22น.ส. รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล28,000,0000.71%
23น.ส. ปริมชยาภรณ์ เกตุศรีสมบูรณ์27,200,0000.69%
24น.ส. นัทธฤทัย ชุณหวชิร26,000,0000.66%
25นาย ธงชัย ตรีพิพัฒน์กุล25,000,0000.64%
26น.ส. รัตนา ตรีพิพัฒน์กุล25,000,0000.64%
27นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ25,000,0000.64%
28ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)24,278,7480.62%
29นาย กรกช กุลนิติ23,500,0000.60%
30นาย สาโรจน์ รัศมีชวลิต22,000,0000.56%
31นาย สมชาติ กลัดเพ็ชร์22,000,0000.56%
32OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT20,019,0200.51%
33นาย ดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์20,000,0000.51%
34นาย ชัยวัฒน์ ขจรบุญถาวร20,000,0000.51%
35นาย มาโนช ปฐมวรกุล20,000,0000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง