คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KTC

บริษัท บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14, 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2123-5000, 0-2123-5100
โทรสาร 0-2828-5064
เว๊บไซต์ www.ktc.co.th
ราคาหุ้น 69.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,578,430,716
No. ShareHolder (KTC) วันที่ 20/04/21 วันที่ 24/02/21 วันที่ 25/05/20 วันที่ 21/02/20 วันที่ 17/04/19 วันที่ 30/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,270,908,50049.29% 1,270,908,50049.29% 1,270,908,50049.29% (+0.02)1,270,325,00049.27% (-0.18)1,275,000,00049.45% 127,500,00049.45%
2นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา269,340,00010.45% (+0.20)264,390,00010.25% (-4.82)388,669,30015.07% (-0.59)403,740,00015.66% (-1.14)433,129,00016.80% (+0.02)43,256,40016.78%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด197,304,3457.65% (-0.13)200,499,4957.78% (+3.06)121,809,4714.72% (-0.41)132,142,5545.13% (+0.02)131,851,1515.11% (+1.49)9,321,1973.62%
4น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์128,674,6004.99% 128,673,0004.99% (+0.75)109,247,0004.24% (-0.75)128,778,0004.99% (+0.13)125,373,0004.86% (+0.15)12,155,0004.71%
5MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC125,500,0004.87% 125,500,0004.87% (+4.87)0 0 0 0
6UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED63,620,0002.47% (+0.01)63,420,0002.46% (+2.46)0 (-2.24)57,800,0002.24% (+2.24)0 0
7UBS AG SINGAPORE BRANCH50,300,0001.95% 50,300,0001.95% (+1.36)15,300,0000.59% (-0.01)15,403,0000.60% (+0.60)0 0
8UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC50,000,0001.94% 50,000,0001.94% 50,000,0001.94% (+1.94)0 0 0
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED26,165,4271.01% (+0.06)24,450,0020.95% (-0.48)36,955,5311.43% 36,864,4601.43% (-0.18)41,455,8601.61% (+0.60)2,595,5261.01%
10บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)25,801,2001.00% 25,803,2001.00% (+0.03)25,018,3000.97% (+0.97)0 (-0.76)19,581,0000.76% (-0.51)3,272,0001.27%
11น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ0 0 (-0.52)13,300,0000.52% (+0.01)13,100,0000.51% (-0.12)16,315,0000.63% (+0.63)0
12นาย เกียรตินันท์ เด่นไพศาล0 0 (-0.51)13,248,9000.51% (-0.31)21,236,9000.82% 21,121,7000.82% (+0.07)1,930,2000.75%
13นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 0 0 (-4.98)128,509,0004.98% 128,509,0004.98% 12,829,5004.98%
14นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์0 0 0 (-0.88)22,696,0000.88% 22,696,0000.88% 2,269,6000.88%
15นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี0 0 0 0 (-0.52)13,450,0000.52% (-0.08)1,554,5000.60%
16บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SSDW SET 010 0 0 0 0 (-1.18)3,045,5001.18%
17บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.95)2,450,8000.95%
18บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.70)1,816,7900.70%
19บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด0 0 0 0 0 (-0.58)1,483,1000.58%
20STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 0 (-0.56)1,436,9920.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง