คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KGI

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสาร 0-2658-8000
เว๊บไซต์ http://www.kgieworld.co.th
ราคาหุ้น 4.44
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,992,034,315
No. ShareHolder (KGI) วันที่ 19/04/19 วันที่ 20/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.696,614,40034.97% 696,614,40034.97%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด128,863,5706.47% (-1.88)166,327,4878.35%
3บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,944,0001.75% (+0.97)15,553,0000.78%
4นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์20,000,0001.00% (+0.05)19,000,0000.95%
5EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT15,428,9000.77% (+0.13)12,673,2000.64%
6นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล15,340,2000.77% (+0.13)12,760,5000.64%
7นาย จักรธร ฉันทโรจน์15,000,0000.75% (+0.05)14,000,0000.70%
8N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR13,000,0000.65% 13,000,0000.65%
9STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY12,226,7000.61% (+0.61)0
10นาย กนก ตั้งใจรักการดี10,020,0000.50% (+0.50)0
11HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-1.42)28,270,7001.42%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง