คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KGI

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสาร 0-2658-8000
เว๊บไซต์ http://www.kgieworld.co.th
ราคาหุ้น 2.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,992,034,315
No. ShareHolder (KGI) วันที่ 02/09/20 วันที่ 21/05/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 19/04/19 วันที่ 20/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.696,614,40034.97% 696,614,40034.97% 696,614,40034.97% 696,614,40034.97% 696,614,40034.97%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด69,210,1203.47% (-0.29)74,808,0933.76% (-1.41)102,922,5415.17% (-1.30)128,863,5706.47% (-1.88)166,327,4878.35%
3บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)41,873,8002.10% 41,873,8002.10% 41,873,8002.10% (+0.35)34,944,0001.75% (+0.97)15,553,0000.78%
4นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์20,000,0001.00% 20,000,0001.00% 20,000,0001.00% 20,000,0001.00% (+0.05)19,000,0000.95%
5นาย จักรธร ฉันทโรจน์16,609,6000.83% (+0.03)15,846,8000.80% (+0.02)15,609,6000.78% (+0.03)15,000,0000.75% (+0.05)14,000,0000.70%
6EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT12,303,9000.62% (-0.02)12,810,6000.64% (-0.16)16,030,0000.80% (+0.03)15,428,9000.77% (+0.13)12,673,2000.64%
7นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร12,000,0000.60% 12,000,0000.60% (+0.10)10,000,0000.50% (+0.50)0 0
8นาย กนก ตั้งใจรักการดี12,000,0000.60% (+0.09)10,200,0000.51% 10,060,0000.51% (+0.01)10,020,0000.50% (+0.50)0
9N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR10,000,0000.50% 10,000,0000.50% (-0.15)13,000,0000.65% (+0.65)0 0
10นาง เบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล0 0 (-0.77)15,340,2000.77% 15,340,2000.77% (+0.13)12,760,5000.64%
11N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR0 0 0 (-0.65)13,000,0000.65% 13,000,0000.65%
12STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 (-0.61)12,226,7000.61% (+0.61)0
13HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 (-1.42)28,270,7001.42%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง