ข้อมูลหุ้น KGI

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสาร 0-2658-8000
เว๊บไซต์ http://www.kgieworld.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน