คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KCAR

บริษัท บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2291-8888
โทรสาร 0-2291-4488
เว๊บไซต์ http://www.krungthai.co.th
ราคาหุ้น 7.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 250,061,386
No. ShareHolder (KCAR) วันที่ 23/03/20 วันที่ 22/03/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง วิภาพร จันทรเสรีกุล50,512,40020.20% 50,512,40020.20% 50,512,40020.20% 50,512,40020.20%
2นาย พิชิต จันทรเสรีกุล34,000,00013.60% 34,000,00013.60% 34,000,00013.60% 34,000,00013.60%
3นาย พิเทพ จันทรเสรีกุล34,000,00013.60% 34,000,00013.60% 34,000,00013.60% 34,000,00013.60%
4นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล25,000,00010.00% 25,000,00010.00% 25,000,00010.00% 25,000,00010.00%
5น.ส. พิมลฑา จันทรเสรีกุล20,221,0008.09% 20,221,0008.09% 20,221,0008.09% 20,221,0008.09%
6น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล20,000,0008.00% 20,000,0008.00% 20,000,0008.00% (+0.20)19,501,4007.80%
7กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ15,591,1006.24% (-0.76)17,503,8007.00% 17,503,8007.00% (+7.00)0
8BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH6,280,0002.51% (+0.31)5,511,1002.20% (-0.27)6,175,8002.47% (+0.31)5,400,0002.16%
9น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ4,122,1001.65% (+0.01)4,096,9001.64% 4,096,9001.64% (+0.02)4,046,1001.62%
10นาย ปริญญา เธียรวร2,385,9000.95% (+0.95)0 0 0
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)2,230,7000.89% 2,230,7000.89% 2,230,7000.89% (+0.89)0
12นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช1,405,2000.56% 1,405,2000.56% 1,405,2000.56% 1,405,2000.56%
13บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)1,328,0000.53% (+0.53)0 0 0
14น.ส. ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย1,322,7000.53% (+0.01)1,306,2000.52% 1,306,2000.52% (+0.01)1,286,8000.51%
15กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 (-7.00)17,503,8007.00%
16บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน0 0 0 (-0.89)2,230,7000.89%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง