ข้อมูลหุ้น KBANK

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2222-0000
โทรสาร 0-2470-1144
เว๊บไซต์ www.kasikornbank.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน