คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JUBILE

บริษัท บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2625-1188
โทรสาร 0-2625-1100
เว๊บไซต์ www.jubileediamond.co.th
ราคาหุ้น 17.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 174,254,458
No. ShareHolder (JUBILE) วันที่ 26/08/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 25/06/20 วันที่ 28/05/20 วันที่ 10/05/19 วันที่ 27/08/19 วันที่ 22/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิโรจน์ พรประกฤต65,467,40037.57% 65,467,40037.57% 65,467,40037.57% 65,467,40037.57% 65,467,40037.57% 65,467,40037.57% 65,467,40037.57%
2นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย12,249,0007.03% 12,249,0007.03% 12,249,0007.03% 12,249,0007.03% 12,249,0007.03% 12,249,0007.03% 12,249,0007.03%
3นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล7,020,0004.03% 7,020,0004.03% 7,020,0004.03% 7,020,0004.03% (+0.01)7,000,0004.02% (-0.01)7,020,0004.03% (+0.01)7,000,0004.02%
4น.ส. อัญรัตน์ พรประกฤต6,249,0003.59% 6,249,0003.59% 6,249,0003.59% 6,249,0003.59% 6,249,0003.59% 6,249,0003.59% 6,249,0003.59%
5นาย อัครพงศ์ พรประกฤต6,007,5003.45% 6,007,5003.45% 6,007,5003.45% 6,007,5003.45% 6,007,5003.45% 6,007,5003.45% 6,007,5003.45%
6น.ส. อรรัตน์ พรประกฤต5,505,0003.16% 5,505,0003.16% 5,505,0003.16% 5,505,0003.16% 5,505,0003.16% 5,505,0003.16% 5,505,0003.16%
7N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14,860,3002.79% 4,870,3002.79% (+0.13)4,629,6002.66% (-0.13)4,870,3002.79% 4,870,3002.79% 4,870,3002.79% (-0.16)5,137,7002.95%
8นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์3,000,0001.72% 3,000,0001.72% 3,000,0001.72% 3,000,0001.72% (-0.12)3,200,0001.84% (+0.04)3,145,0001.80% (-0.04)3,200,0001.84%
9นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร2,505,0001.44% (+0.01)2,500,0001.43% (-0.01)2,505,0001.44% (+0.01)2,500,0001.43% (+0.04)2,420,0001.39% 2,420,0001.39% 2,420,0001.39%
10บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.2,462,3001.41% 2,462,3001.41% 2,462,3001.41% 2,462,3001.41% 2,450,4001.41% 2,462,3001.41% (-0.53)3,379,7001.94%
11นาย พีรนาถ โชควัฒนา2,165,0001.24% (+0.33)1,583,3000.91% (-0.11)1,776,0001.02% (+0.04)1,701,3000.98% (+0.23)1,315,3000.75% (-0.06)1,415,3000.81% (+0.10)1,230,3000.71%
12นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ2,100,0001.21% (+1.21)0 0 0 0 0 0
13นาง ฉันทนา ลือขจรชัย2,050,0001.18% 2,050,0001.18% 2,050,0001.18% 2,050,0001.18% 2,050,0001.18% 2,050,0001.18% 2,050,0001.18%
14นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์1,850,0001.06% (+0.30)1,330,2000.76% (-0.10)1,500,0000.86% 1,500,0000.86% (+0.86)0 0 (-0.86)1,500,1000.86%
15นาย ธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์1,463,0000.84% 1,463,0000.84% 1,463,0000.84% 1,463,0000.84% 1,463,0000.84% 1,463,0000.84% 1,463,0000.84%
16นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์1,200,0000.69% 1,200,0000.69% 1,200,0000.69% 1,200,0000.69% (+0.06)1,100,0000.63% 1,100,0000.63% (+0.03)1,050,0000.60%
17นาย คงฤทธิ์ จันทรศักดิ์1,130,9000.65% (+0.03)1,079,2000.62% (-0.03)1,130,9000.65% 1,130,9000.65% (+0.07)1,014,9000.58% (-0.02)1,048,0000.60% (+0.60)0
18นาง พรวิไล เลิศโกวิทย์1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57%
19นาย ต่อพงศ์ ทองทิพย์วิลาส1,000,0000.57% (+0.57)0 (-0.57)1,000,0000.57% (+0.57)0 0 0 0
20บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด934,4300.54% (-0.27)1,408,1300.81% (+0.16)1,132,0300.65% (+0.14)893,7300.51% (+0.51)0 0 (-0.64)1,114,1300.64%
21น.ส. สิริกันยา วันลือชา890,4100.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0
22นาย ประกิต อัศวกาญจน์878,0000.50% (+0.50)0 (-0.50)878,0000.50% 878,0000.50% (-0.02)900,0000.52% (+0.52)0 0
23นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ0 (-0.80)1,391,0000.80% (-0.04)1,458,0000.84% 1,458,0000.84% (+0.84)0 0 0
24นาย คเชนทร์ เบญจกุล0 (-0.71)1,239,1000.71% (+0.71)0 0 (-1.26)2,199,6001.26% (-0.81)3,606,1002.07% (-0.50)4,482,5002.57%
25ด.ช. ชานนท์ วณิชวรากิจ0 (-0.57)1,000,0000.57% 1,000,0000.57% 1,000,0000.57% (+0.57)0 0 0
26นาย ตะวันทอง นาวาบุญนิยม0 (-0.55)965,0000.55% (+0.55)0 0 (-0.55)965,0000.55% 965,0000.55% (+0.04)884,0000.51%
27น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล0 (-0.55)963,4000.55% (+0.55)0 0 0 (-0.63)1,093,4000.63% (+0.63)0
28นาง สมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ0 0 0 0 (-0.89)1,555,5000.89% (+0.06)1,446,5000.83% (-0.01)1,465,3000.84%
29นาย กฤษฎา ธีราโมกข์0 0 0 0 (-0.52)910,0000.52% (+0.52)0 (-0.52)910,0000.52%
30HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-0.83)1,453,7000.83%
31SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.66)1,158,7000.66%
32นาย พิพัฒน์ เจียกภาพร0 0 0 0 0 0 (-0.63)1,104,9000.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง