คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JMT

บริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2308-9999
โทรสาร 0-2308-9900, 0-2308-9941
เว๊บไซต์ http://www.jmtnetwork.co.th
ราคาหุ้น 31.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 891,576,750
No. ShareHolder (JMT) วันที่ 27/08/20 วันที่ 08/05/20 วันที่ 10/04/20 วันที่ 23/04/19 วันที่ 27/11/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)469,593,47452.67% (-0.18)469,593,47452.85% (+0.22)467,593,47452.63% (-3.18)495,593,47455.81% 495,593,47455.81% 495,593,47455.81% 495,593,47455.81%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด45,332,9185.08% (+1.48)31,994,8273.60% (-0.05)32,417,3313.65% (+1.86)15,853,7451.79% (-2.49)38,042,1294.28% (+2.19)18,593,1582.09% (+1.15)8,387,8220.94%
3นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา23,011,6002.58% (-0.80)30,061,9003.38% 30,061,9003.38% (-0.19)31,711,1743.57% (+0.28)29,205,0003.29% (-0.15)30,586,1743.44% (-0.12)31,631,1743.56%
4นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์20,000,0002.24% (-0.01)20,000,0002.25% 20,000,0002.25% (+1.37)7,800,0000.88% (-0.73)14,311,7001.61% (+0.65)8,500,0000.96% (+0.96)0
5กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว13,801,4001.55% (+1.55)0 0 0 0 0 (-2.06)18,325,4002.06%
6น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา12,226,9001.37% (-0.01)12,226,9001.38% 12,226,9001.38% 12,226,9001.38% 12,226,9001.38% 12,226,9001.38% (+0.03)12,026,9001.35%
7กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3011,610,3001.30% (-0.25)13,755,2001.55% 13,755,2001.55% (+1.55)0 (-0.85)7,522,0000.85% (+0.22)5,553,0000.63% (+0.63)0
8นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์7,960,0200.89% (-0.01)7,960,0200.90% 7,960,0200.90% (-0.04)8,360,0200.94% (+0.04)7,960,0200.90% 7,960,0200.90% (-0.04)8,360,0200.94%
9NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT7,764,1000.87% (+0.15)6,413,7000.72% 6,413,7000.72% (+0.72)0 0 0 0
10นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์6,550,0000.73% (+0.73)0 0 0 0 0 0
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.5,599,6000.63% 5,599,6000.63% 5,599,6000.63% (+0.63)0 0 0 0
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส4,478,3000.50% (-0.10)5,302,5000.60% 5,302,5000.60% (+0.60)0 0 0 0
13นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร0 (-1.13)10,060,0001.13% 10,060,0001.13% 10,070,0001.13% 10,070,0001.13% 10,070,0001.13% (+0.14)8,800,0000.99%
14JP MORGAN SECURITIES PLC0 (-0.69)6,097,0000.69% (+0.08)5,397,0000.61% (-0.03)5,722,4000.64% (+0.64)0 (-0.51)4,571,5000.51% (+0.51)0
15กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 (-0.58)5,148,4000.58% (-0.11)6,143,2000.69% (-0.21)8,010,0000.90% (+0.37)4,668,6000.53% (-0.01)4,751,0000.54% (+0.54)0
16บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 (-0.58)5,141,5000.58% (-0.44)9,041,5001.02% (+1.02)0 0 0 (-0.51)4,528,6000.51%
17นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล0 0 0 (-1.80)16,026,5341.80% (+1.11)6,089,2820.69% (-0.94)14,454,6341.63% (-0.22)16,420,0341.85%
18นาย ธวัช เพชรโลหะกุล0 0 0 (-1.31)11,609,4421.31% (+0.54)6,877,3420.77% (-0.25)9,029,3421.02% (-0.25)11,278,8421.27%
19นาย จิตติพร จันทรัช0 0 0 (-1.14)10,094,4001.14% (+0.53)5,403,7000.61% (-0.51)9,905,7001.12% (-0.29)12,505,0001.41%
20นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์0 0 0 (-1.06)9,387,1981.06% (+0.01)9,366,1981.05% (-0.01)9,387,1981.06% (-0.06)9,972,7981.12%
21นาย นเรศ งามอภิชน0 0 0 (-0.95)8,400,0000.95% (+0.95)0 0 (-1.64)14,600,0001.64%
22นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ0 0 0 (-0.56)4,937,0000.56% (+0.56)0 0 0
23กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.52)4,585,1000.52% (+0.52)0 0 0
24PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 0 0 (-0.64)5,713,8000.64% (-0.06)6,171,8000.70% (+0.70)0
25STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 0 0 (-2.54)22,515,8002.54%
26นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา0 0 0 0 0 0 (-0.56)4,998,0380.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง