คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น JMART

บริษัท บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2308-9000
โทรสาร 0-2308-8001
เว๊บไซต์ http://www.jaymart.co.th
ราคาหุ้น 56.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,032,347,462
No. ShareHolder (JMART) วันที่ 10/09/21 วันที่ 16/07/21 วันที่ 27/05/21 วันที่ 21/04/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 25/09/20 วันที่ 27/08/20 วันที่ 12/06/20 วันที่ 08/05/20 วันที่ 16/04/20 วันที่ 26/09/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 13/03/19 วันที่ 13/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา176,531,41617.10% (+0.39)172,531,41616.71% (-2.00)191,631,41618.71% 191,631,41618.71% (+1.47)159,356,70417.24% (-1.41)169,086,20418.65% 169,086,20418.65% 169,086,20418.65% (+2.12)149,848,70416.53% 149,848,70416.53% (+0.39)118,477,16416.14% (+0.03)118,277,16416.11% 118,277,16416.11% (+1.10)110,241,76415.01%
2นาย เอกชัย สุขุมวิทยา113,646,51811.01% 113,646,51811.01% (-0.09)113,646,51811.10% 113,646,51811.10% (+0.86)94,624,15210.24% (-0.80)100,100,65211.04% 100,100,65211.04% (+0.31)97,300,65210.73% (+1.30)85,481,1739.43% 85,481,1739.43% 69,230,0009.43% 69,230,0009.43% 69,230,0009.43% 69,230,0009.43%
3น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา111,194,15410.77% 111,194,15410.77% (-0.09)111,194,15410.86% 111,194,15410.86% (+1.16)89,631,5829.70% (-2.00)106,031,58211.70% 106,031,58211.70% 106,031,58211.70% 106,031,58211.70% 106,031,58211.70% 85,873,48711.70% 85,873,48711.70% 85,873,48711.70% 85,873,48711.70%
4น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา79,633,2777.71% 79,633,2777.71% (-0.07)79,633,2777.78% 79,633,2777.78% (+0.55)66,845,4097.23% (-0.71)71,945,4097.94% 71,945,4097.94% 71,945,4097.94% 71,945,4097.94% 71,945,4097.94% 58,267,5757.94% 58,267,5757.94% 58,267,5757.94% 58,267,5757.94%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด45,910,6184.45% (+0.25)43,397,5474.20% (+0.68)36,064,6923.52% (-0.80)44,196,0834.32% (-1.28)51,801,8675.60% (+0.71)44,301,6774.89% (+0.98)35,415,4063.91% (+0.77)28,479,1583.14% (+0.14)27,195,4983.00% (+0.39)23,682,1692.61% (+0.03)18,962,7402.58% (-0.88)25,380,6973.46% (+1.42)14,953,3762.04% (+0.31)12,697,3971.73%
6นาย พีรนาถ โชควัฒนา26,350,8182.55% (+0.01)26,272,4182.54% (-0.02)26,206,4182.56% 26,168,4552.56% (-0.27)26,126,4552.83% (-0.05)26,107,9552.88% (+0.01)26,015,9552.87% (+0.03)25,781,3232.84% (+0.02)25,559,8642.82% (+0.02)25,347,3532.80% (+0.19)19,151,6852.61% 19,135,6852.61% (+0.24)17,398,7852.37% (+0.08)16,811,1922.29%
7นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์23,535,0002.28% (+0.15)22,000,0002.13% (-0.02)22,000,0002.15% 22,000,0002.15% (+2.15)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8นาย ทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี21,677,6012.10% (+0.29)18,640,2011.81% (+0.35)15,001,0011.46% (+0.16)13,286,2011.30% (+0.15)10,591,9011.15% (-0.54)15,351,1011.69% (+0.04)15,001,1011.65% (+0.50)10,463,1011.15% (+0.15)9,036,3011.00% (+0.16)7,611,0810.84% (+0.84)0 0 0 0
9น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี20,297,2001.97% (-0.47)25,228,9002.44% (-0.02)25,228,9002.46% (-0.01)25,328,9002.47% (-0.27)25,328,9002.74% (+1.30)13,052,0001.44% (+1.44)0 0 0 0 0 0 0 0
10นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ17,134,5001.66% (+0.07)16,413,8001.59% (+0.33)12,900,0001.26% (+0.05)12,400,0001.21% (+1.21)0 (-2.00)18,120,0002.00% (+0.84)10,542,6001.16% (+1.16)0 0 0 0 0 0 0
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 0 (-1.42)13,099,5001.42% (+1.42)0 0 0 0 0 0 0 0 0
12กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-1.14)10,569,7001.14% (+1.14)0 (-0.79)7,166,0000.79% (+0.79)0 0 0 0 0 0 (-2.53)18,612,4002.53%
13นาย สันติ โกวิทจินดาชัย0 0 0 0 0 (-1.26)11,383,2711.26% 11,383,2711.26% (+0.74)4,740,0710.52% 4,740,0710.52% 4,740,0710.52% 3,838,9170.52% 3,838,9170.52% 3,838,9170.52% (-0.96)10,852,9171.48%
14นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร0 0 0 0 0 (-0.91)8,280,0000.91% 8,280,0000.91% 8,280,0000.91% 8,280,0000.91% (-0.03)8,550,0000.94% 6,901,2000.94% 6,901,2000.94% 6,900,0000.94% (-0.12)7,800,0001.06%
15นาย จิตติพร จันทรัช0 0 0 0 0 (-0.77)7,000,0000.77% (+0.03)6,748,0000.74% (-1.04)16,134,0371.78% (-0.67)22,253,9852.45% 22,253,9852.45% (+0.67)13,090,3001.78% 13,090,3001.78% (+0.13)12,090,3001.65% (-0.47)15,545,0002.12%
16นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล0 0 0 0 0 (-0.63)5,723,2000.63% (-0.51)10,322,3001.14% (-1.01)19,526,3002.15% (+0.88)11,501,9001.27% (+0.06)10,986,1001.21% (+1.21)0 0 0 0
17นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา0 0 0 0 0 (-0.59)5,350,3050.59% (+0.01)5,300,3050.58% 5,300,3050.58% 5,300,3050.58% 5,300,3050.58% 4,240,0000.58% (+0.02)4,120,0000.56% 4,120,0000.56% (+0.06)3,680,0000.50%
18นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล0 0 0 0 0 (-0.57)5,181,2000.57% 5,181,2000.57% (-0.17)6,750,7000.74% (+0.74)0 0 0 0 0 0
19นาย อรุณ ไชยศิรินนท์0 0 0 0 0 (-0.53)4,763,0000.53% (-0.01)4,900,0000.54% (-0.01)5,000,0000.55% 5,000,0000.55% 5,000,0000.55% (+0.04)3,777,7770.51% 3,778,7770.51% 3,777,7770.51% 3,716,0000.51%
20นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร0 0 0 0 0 (-0.52)4,700,0000.52% (+0.52)0 (-1.51)13,683,3461.51% (-0.16)15,112,8461.67% 15,112,8461.67% (+0.03)12,024,9001.64% (+0.11)11,224,9001.53% (+0.62)6,650,0000.91% (+0.91)0
21นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล0 0 0 0 0 (-0.51)4,600,0340.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0 0 0
22นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต0 0 0 0 0 0 (-0.68)6,154,0000.68% (+0.68)0 0 0 0 0 0 0
23นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย0 0 0 0 0 0 0 (-3.77)34,200,0003.77% (-0.44)38,150,0004.21% (-0.26)40,500,0004.47% (+0.58)28,593,0003.89% 28,593,0003.89% (+0.19)27,150,0003.70% (+3.16)4,000,0000.54%
24นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย0 0 0 0 0 0 0 (-1.99)18,000,0411.99% (+0.11)17,068,9411.88% 17,068,9411.88% (-0.35)16,340,0002.23% 16,340,0002.23% (+0.14)15,340,0002.09% (+2.09)0
25นาย สราวุธ ลี้ชัยมงคล0 0 0 0 0 0 0 (-0.73)6,600,0000.73% (+0.04)6,300,0000.69% (-0.01)6,310,0000.70% (+0.70)0 0 0 0
26บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.70)24,461,9072.70% (-0.28)27,000,5792.98% (-0.55)25,926,7003.53% 25,926,7003.53% (+0.34)23,417,5003.19% (+2.03)8,543,0001.16%
27นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.84)7,602,1550.84% 7,602,1550.84% (+0.23)4,509,5710.61% (+0.02)4,359,5710.59% (+0.02)4,169,5710.57% (+0.06)3,729,5710.51%
28นาย ภควา ปัตตะพงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)5,567,2730.61% 5,491,4730.61% (+0.61)0 0 0 0
29นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)5,207,7830.57% 5,207,7830.57% (+0.02)4,056,3000.55% (-0.15)5,121,0000.70% 5,121,0000.70% (+0.70)0
30บริษัท หลานปู่ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.60)5,400,0550.60% (+0.01)4,331,7200.59% 4,311,7200.59% (-0.16)5,535,7200.75% (+0.02)5,325,4200.73%
31นาย อนุวัฒน์ อรุโณทัย0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)5,139,0000.57% (+0.57)0 0 0 0
32น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)4,512,0350.61% 4,512,0350.61% 4,512,0350.61% (-0.08)5,036,6350.69%
33นาย ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)3,899,7660.53% (+0.53)0 0
34นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.79)5,810,8670.79% (+0.79)0
35กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)4,876,5330.66% 4,876,5330.66%
36CIMB-PRINCIPAL EQUITY DIVIDEND INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)4,095,6830.56% (+0.56)0
37กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)4,065,2830.55% 4,065,2830.55%
38นาย วิชัย มิตรสันติสุข0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)4,000,0000.54% (+0.54)0
39EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)3,919,2450.53% (-0.06)4,348,8450.59%
40THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-7.82)57,400,0007.82%
41นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.07)7,844,4141.07%
42บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.90)6,644,1460.90%
43กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)4,662,4000.63%
44นาง ภาณี ศรีสุวัฒน์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)3,949,1400.54%
เจ มาร์ท ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)JMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET37,344,166,899
2บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET8,072,988,040
Total45,417,154,939
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง