ข้อมูลหุ้น JDF

บริษัท บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 116, 116/1, 116/2 หมู่ที่ 3 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3444-0681, 0-3444-0682
โทรสาร 0-3444-0683
เว๊บไซต์ www.jdfthailand.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน