คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IT

บริษัท บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 555 อาคารศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง ชั้น B1,B2,5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2656-5030-39
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.itcity.co.th
ราคาหุ้น 4.16
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 366,360,240
No. ShareHolder (IT) วันที่ 10/03/21 วันที่ 02/07/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 15/07/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)111,666,60130.48% 111,666,60130.48% 111,666,60130.48% (-8.51)111,666,60138.99% 111,666,60138.99% 111,666,60138.99%
2นาย พิชัย นีรนาทโกมล80,000,00021.83% 80,000,00021.83% 80,000,00021.83% (+21.83)0 0 0
3นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน19,823,8815.41% 19,823,8815.41% 19,823,8815.41% (-1.51)19,823,8816.92% 19,823,8816.92% 19,823,8816.92%
4นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์12,887,1013.52% 12,887,1013.52% 12,887,1013.52% (-0.45)11,365,9003.97% (+0.02)11,320,8003.95% (+1.18)7,942,8002.77%
5นาย ชวลิต วิสราญกุล8,978,4002.45% (+0.52)7,066,0001.93% (+0.21)6,312,5001.72% (+1.21)1,474,0000.51% (+0.51)0 0
6น.ส. พิรดา อิงค์ธเนศ8,508,2002.32% 8,508,2002.32% (+0.41)7,000,0001.91% (-0.53)7,000,0002.44% 7,000,0002.44% 7,000,0002.44%
7นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร4,999,9991.36% 4,999,9991.36% 4,999,9991.36% (-0.39)4,999,9991.75% 4,999,9991.75% (+0.12)4,655,6991.63%
8นาย เชาวน์ อิงค์ธเนศ4,038,6001.10% 4,038,6001.10% (+0.26)3,060,0000.84% (-0.23)3,060,0001.07% 3,060,0001.07% 3,060,0001.07%
9บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด3,541,2180.97% 3,541,2180.97% 3,541,2180.97% (-0.27)3,541,2181.24% 3,541,2181.24% 3,541,2181.24%
10บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)3,541,0150.97% 3,541,0150.97% 3,541,0150.97% (-0.27)3,541,0151.24% (+0.10)3,277,9381.14% (-0.10)3,541,0151.24%
11น.ส. พรวลัญช์ พานิชภักดี0 (-0.96)3,500,0000.96% 3,500,0000.96% (-0.26)3,500,0001.22% 3,500,0001.22% 3,500,0001.22%
12นาย ธนธร ทั่งทอง0 (-0.78)2,860,5000.78% 2,860,5000.78% (-0.25)2,950,0001.03% (+0.19)2,400,1000.84% (-0.12)2,750,0000.96%
13น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ0 (-0.78)2,849,4010.78% 2,849,4010.78% (-0.21)2,849,4010.99% 2,849,4010.99% 2,849,4010.99%
14นาย ฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ0 (-0.75)2,738,5000.75% 2,738,5000.75% (-0.21)2,738,5000.96% 2,738,5000.96% 2,738,5000.96%
15นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล0 (-0.64)2,330,0000.64% (-0.02)2,400,0000.66% (-0.18)2,400,0000.84% 2,400,0000.84% 2,400,0000.84%
16นาง ลินจง พิจิตรพงศ์ชัย0 (-0.60)2,200,0000.60% (+0.05)2,000,0000.55% (-0.15)2,000,0000.70% (+0.11)1,700,0000.59% (-0.11)2,000,0000.70%
17นาย สุระ คณิตทวีกุล0 (-0.56)2,063,6000.56% (+0.02)1,963,6000.54% (-0.33)2,500,1000.87% 2,500,1000.87% (+0.87)0
18นาง เสาวนีย์ จิตรยรรยง0 (-0.55)2,022,8360.55% 2,022,8360.55% (-0.16)2,022,8360.71% 2,022,8360.71% 2,022,8360.71%
19นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา0 (-0.55)2,012,3540.55% 2,012,3540.55% (-0.15)2,012,3540.70% 2,012,3540.70% 2,012,3540.70%
20นาย ปริญญา ภาจิตรยรรยง0 (-0.53)1,947,7280.53% 1,947,7280.53% (-0.15)1,947,7280.68% 1,947,7280.68% (+0.68)0
21นาย สุชาติ พานิชภักดี0 0 (-0.56)2,045,2000.56% (-0.17)2,100,0000.73% 2,100,0000.73% 2,100,0400.73%
22นาย บัญชา พันธุมโกมล0 0 0 (-0.67)1,920,0000.67% (+0.67)0 0
23นาย กิตติศักดิ์ โภคา0 0 0 (-0.59)1,680,0000.59% (+0.07)1,500,0000.52% (+0.52)0
24นาย พิศณุ โชควัฒนา0 0 0 (-0.57)1,644,2240.57% 1,644,2240.57% 1,644,2240.57%
25MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN0 0 0 (-0.57)1,632,1000.57% 1,632,1000.57% 1,632,1000.57%
26นาย สุรยุทธ์ พิริยะวงศ์0 0 0 (-0.55)1,575,0000.55% (+0.03)1,500,0000.52% (+0.52)0
27บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด0 0 0 (-0.54)1,547,5080.54% 1,547,5080.54% 1,547,5080.54%
28บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 0 0 (-0.63)1,814,1490.63% (-0.17)2,289,4780.80%
29นาย ทวีป วังเกียรติกุล0 0 0 0 0 (-1.42)4,067,0001.42%
30นาย สิทธิชัย มาธนชัย0 0 0 0 0 (-1.42)4,061,0001.42%
31นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ0 0 0 0 0 (-0.73)2,085,2000.73%
32นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์0 0 0 0 0 (-0.69)1,971,0000.69%
33นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร0 0 0 0 0 (-0.58)1,650,0000.58%
34นาย สุจินต์ จิตรยรรยง0 0 0 0 0 (-0.53)1,510,0400.53%
ไอที ซิตี้ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SPVI -บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)mai777,200,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง