คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IRPC

บริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2765-7000
โทรสาร 0-2765-7001
เว๊บไซต์ https://www.irpc.co.th
ราคาหุ้น 3.94
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 20,436,569,589
No. ShareHolder (IRPC) วันที่ 08/09/21 วันที่ 24/02/21 วันที่ 01/06/20 วันที่ 27/02/20 วันที่ 27/02/19 วันที่ 05/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)9,206,674,60045.05% 9,206,674,60045.05% (-2.50)9,717,524,60047.55% 9,717,524,60047.55% (-0.50)9,819,694,60048.05% 9,819,694,60048.05%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,574,372,9437.70% (+2.64)1,033,048,9185.06% (-0.94)1,226,765,0856.00% (+0.81)1,061,025,7795.19% (-2.74)1,621,252,5797.93% (-1.52)1,930,531,1429.45%
3บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด613,020,0003.00% 613,020,0003.00% (+3.00)0 0 0 0
4สำนักงานประกันสังคม492,786,3002.41% 492,786,3002.41% (-0.02)497,374,5002.43% (+0.62)369,428,3001.81% (+0.04)360,851,7001.77% (+0.04)352,998,3001.73%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED367,120,5741.80% (+0.06)354,766,4741.74% (-0.12)380,582,8251.86% (+0.03)373,078,6251.83% (+0.08)357,102,8611.75% (+0.22)312,685,5671.53%
6STATE STREET EUROPE LIMITED184,066,0200.90% (+0.15)152,524,3040.75% (-0.90)336,663,7651.65% (+0.13)309,787,2821.52% (-0.12)335,602,2941.64% (-0.49)435,814,4872.13%
7นาย สุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล137,000,0000.67% (+0.02)132,000,0000.65% (+0.02)129,000,0000.63% 127,808,6000.63% (+0.63)0 0
8N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC133,610,4930.65% (+0.25)81,875,8930.40% (-0.10)102,659,2930.50% (+0.50)0 (-0.58)118,549,8510.58% (+0.04)110,885,7510.54%
9นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล123,297,7000.60% 123,297,7000.60% (+0.60)0 0 0 0
10นาย วรพงศ์ อัศวนิเวศน์88,889,2000.44% (+0.02)86,389,2000.42% (+0.42)0 0 0 0
11THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 (-0.91)186,201,0000.91% 186,113,4400.91% (-0.11)209,435,1751.02% (-0.01)210,200,3791.03%
12กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-1.24)252,999,1001.24% (+1.24)0
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 0 (-0.68)139,462,5000.68% (+0.68)0
ไออาร์พีซี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (2)SUN -บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)SET16,166,430
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง