คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IRC

บริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2996-0890-7 (23 สาย)
โทรสาร 0-2996-1439, 0-2996-0294
เว๊บไซต์ www.ircthailand.com
ราคาหุ้น 15.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 200,000,000
No. ShareHolder (IRC) วันที่ 09/12/20 วันที่ 07/02/20 วันที่ 12/12/19 วันที่ 08/02/19 วันที่ 07/12/18 วันที่ 08/02/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด68,600,00034.30% 68,600,00034.30% 68,600,00034.30% 68,600,00034.30% 68,600,00034.30% 68,600,00034.30%
2บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด50,666,00025.33% 50,666,00025.33% 50,666,00025.33% 50,666,00025.33% 50,666,00025.33% 50,666,00025.33%
3บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,792,3003.90% (+3.90)0 0 0 0 0
4นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร7,408,8883.70% 7,408,8883.70% (-0.01)7,423,7883.71% (+0.01)7,408,8883.70% 7,408,8883.70% 7,404,4883.70%
5นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล5,568,5752.78% 5,568,5752.78% 5,568,5752.78% (+0.34)4,881,0752.44% 4,881,0752.44% 4,881,0752.44%
6NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C5,246,5002.62% (-0.50)6,235,0003.12% 6,235,0003.12% (+3.12)0 0 0
7นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ4,884,8752.44% 4,884,8752.44% 4,884,8752.44% (+0.34)4,197,3752.10% 4,197,3752.10% 4,197,3752.10%
8นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล4,370,5002.19% 4,370,5002.19% 4,370,5002.19% (+0.49)3,408,0001.70% 3,408,0001.70% 3,408,0001.70%
9นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล3,200,0001.60% 3,200,0001.60% 3,200,0001.60% (-1.65)6,500,0003.25% 6,500,0003.25% 6,500,0003.25%
10นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล3,102,7001.55% 3,100,7001.55% 3,100,7001.55% (+0.03)3,037,1001.52% (+0.01)3,029,6001.51% (+0.01)2,994,1001.50%
11นาย นิติ โอสถานุเคราะห์2,838,0001.42% (-0.50)3,840,5001.92% 3,840,5001.92% 3,840,5001.92% 3,840,5001.92% 3,840,5001.92%
12นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล1,535,2000.77% 1,535,2000.77% 1,535,2000.77% 1,535,2000.77% 1,535,2000.77% 1,535,2000.77%
13น.ส. วัชรี พรรณเชษฐ์1,737,2000.87% 1,737,2000.87% 1,737,2000.87% 1,737,2000.87% (-0.02)1,780,1000.89% 1,780,1000.89%
14นาง นฑิลา ดีศิลปกิจ1,528,4000.76% 1,522,4000.76% 1,522,4000.76% 1,522,4000.76% 1,517,4000.76% (+0.01)1,496,4000.75%
15น.ส. สิริญญา เหล่าจินดา1,300,0000.65% (-0.03)1,362,1000.68% 1,362,1000.68% 1,362,1000.68% 1,362,1000.68% (+0.01)1,336,2000.67%
16นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์1,206,7000.60% 1,206,7000.60% 1,206,7000.60% (+0.01)1,186,2000.59% 1,186,2000.59% 1,179,2000.59%
17นาย คณิน เหล่าจินดา1,186,7000.59% 1,174,9000.59% (+0.01)1,160,0000.58% (+0.01)1,141,3000.57% (-0.01)1,163,5000.58% (-0.01)1,176,2000.59%
18น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร0 (-2.70)5,400,0002.70% 5,400,0002.70% 5,400,0002.70% 5,400,0002.70% 5,400,0002.70%
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-0.66)1,328,4480.66% (-0.01)1,330,6280.67% (-0.04)1,426,4280.71% 1,429,4280.71% (-0.01)1,442,5280.72%
20CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 10 0 0 (-3.12)6,235,0003.12% 6,235,0003.12% (+3.12)0
21CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 10 0 0 0 0 (-3.12)6,235,0003.12%
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)IRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET116,884,500
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง