คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IMPACT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2833-4455
โทรสาร 0-2833-4456
เว๊บไซต์ www.impactgrowthreit.com
ราคาหุ้น 16.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,482,500,000
No. ShareHolder (IMPACT) วันที่ 19/06/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 22/02/19 วันที่ 22/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 23/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00% 741,250,00050.00%
2สำนักงานประกันสังคม93,635,8006.32% (+1.04)78,246,7005.28% (+0.05)77,575,9005.23% (+0.11)75,840,0005.12% (-0.11)77,575,9005.23% 77,575,9005.23% 77,575,9005.23%
3บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)32,832,9002.21% 32,832,9002.21% (+2.21)0 (-2.23)33,000,0002.23% 33,000,0002.23% 33,000,0002.23% 33,000,0002.23%
4กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible27,790,6001.87% (+1.87)0 0 0 0 0 0
5บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)26,912,5001.82% 26,912,5001.82% (-0.67)36,933,3002.49% (+0.40)30,912,5002.09% 30,912,5002.09% (-0.40)36,933,3002.49% 36,933,3002.49%
6ธนาคาร ออมสิน21,210,2001.43% 21,210,2001.43% (-0.50)28,568,6001.93% 28,568,6001.93% 28,568,6001.93% 28,568,6001.93% 28,568,6001.93%
7กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์19,887,7581.34% (-0.03)20,252,7581.37% (+0.32)15,578,4581.05% (-0.33)20,517,5581.38% (-0.04)21,045,6581.42% (+0.48)13,987,3000.94% (+0.08)12,768,7000.86%
8บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,300,0001.10% (+0.02)16,050,0001.08% (-0.26)19,909,6001.34% (+0.26)16,050,0001.08% (-0.02)16,380,0001.10% (-0.26)20,200,0001.36% 20,200,0001.36%
9บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)15,463,2001.04% 15,463,2001.04% (+1.04)0 (-1.03)15,302,0001.03% 15,256,0001.03% (+1.03)0 0
10กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล14,439,8000.97% (+0.21)11,278,1000.76% (+0.76)0 (-0.52)7,749,0000.52% (+0.52)0 0 0
11BBHISL NOMINEES LIMITED12,596,0000.85% (-0.43)18,916,0001.28% 18,916,0001.28% 18,916,0001.28% 18,916,0001.28% 18,916,0001.28% (+1.28)0
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส11,654,4000.79% 11,654,4000.79% (+0.79)0 (-0.68)10,045,6000.68% (+0.68)0 0 0
13บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,999,4000.67% (-0.23)13,283,7000.90% (-0.12)15,055,7001.02% (+0.11)13,483,7000.91% 13,483,7000.91% (-0.11)15,055,7001.02% 15,055,7001.02%
14บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,412,2000.63% 9,412,2000.63% (+0.63)0 (-0.63)9,412,2000.63% 9,412,2000.63% (+0.63)0 0
15กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล9,371,3000.63% (+0.63)0 0 0 0 0 0
16กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I9,340,7000.63% (-0.03)9,765,7000.66% (+0.66)0 (-0.80)11,800,3000.80% (+0.06)11,019,8000.74% (+0.74)0 0
17กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์9,279,7000.63% (-0.01)9,519,7000.64% (-0.01)9,658,4000.65% (-0.01)9,745,2000.66% (-0.03)10,272,2000.69% (+0.04)9,658,4000.65% 9,658,4000.65%
18นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61% 9,000,0000.61%
19กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้8,570,8000.58% (-0.01)8,722,4000.59% (+0.59)0 (-0.59)8,722,4000.59% (-0.03)9,222,4000.62% (+0.62)0 0
20กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส8,158,3000.55% (-0.01)8,295,2000.56% (+0.56)0 (-0.52)7,771,5000.52% (+0.52)0 (-0.54)7,962,3000.54% (-0.04)8,571,0000.58%
21บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)8,114,7000.55% (-0.01)8,289,7000.56% (-0.15)10,514,1000.71% (+0.13)8,539,7000.58% (+0.02)8,374,7000.56% (-0.15)10,514,1000.71% (-0.03)10,974,7000.74%
22กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-1.61)23,940,6001.61% (+0.59)15,106,6001.02% (-0.35)20,376,6001.37% (+0.15)18,096,6001.22% (+0.24)14,556,6000.98% (+0.10)13,036,6000.88%
23กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 (-0.83)12,319,3000.83% (-0.56)20,653,1001.39% (+0.56)12,319,3000.83% (-0.61)21,366,6001.44% (+0.09)20,052,6001.35% (+0.13)18,032,3001.22%
24บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 0 (-2.00)29,700,0002.00% (+2.00)0 0 0 0
25SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 (-1.48)21,980,1011.48% (+1.48)0 0 (-1.51)22,340,9011.51% (+0.16)20,037,7001.35%
26นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์0 0 (-0.82)12,100,0000.82% (+0.08)11,000,0000.74% (-0.07)12,040,0000.81% (-0.01)12,200,0000.82% 12,179,1000.82%
27บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.05)15,500,0001.05% 15,500,0001.05%
28HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-1.28)18,916,0001.28%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง