ข้อมูลหุ้น III

บริษัท บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2681-8700
โทรสาร 0-2681-8701
เว๊บไซต์ http://www.iii-logistics.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน