ข้อมูลหุ้น IFS

บริษัท บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-6326-32
โทรสาร 0-2285-6335, 0-2679-9159
เว๊บไซต์ http://www.ifscapthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน