คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IFEC

บริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2168-1378-86
โทรสาร 0-2168-1387
เว๊บไซต์ www.ifec.co.th
ราคาหุ้น 0.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,020,107,677
No. ShareHolder (IFEC) วันที่ 23/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ทวิช เตชะนาวากุล202,616,80010.03%
2นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร87,882,0954.35%
3นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี53,561,7662.65%
4นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์51,422,6002.54%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด42,339,7592.10%
6นาง กนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์38,500,0001.91%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED36,685,0051.82%
8นาง ลลิลฑิพย์ ทิตระกูล16,804,5380.83%
9นาง จิดาภา กันตสุสิระ16,550,0000.82%
10บริษัท ณุศาบุรี จำกัด15,356,6000.76%
11นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ15,300,0000.76%
12นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ14,690,4680.73%
13บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)13,000,0000.64%
14นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร12,400,0000.61%
15นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์11,278,7020.56%
16น.ส. นันทินี เทพผดุงพร10,864,5140.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง