คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น HMPRO

บริษัท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2832-1000
โทรสาร 0-2832-1400
เว๊บไซต์ www.homepro.co.th
ราคาหุ้น 14.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 13,152,095,375
No. ShareHolder (HMPRO) วันที่ 11/03/20 วันที่ 11/09/19 วันที่ 22/04/19 วันที่ 12/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23% 3,975,878,43230.23%
2บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87% 2,613,023,09819.87%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด947,391,6747.20% (-0.11)961,111,9257.31% (+1.18)806,493,0506.13% (+0.34)761,659,1265.79%
4นาย นิติ โอสถานุเคราะห์622,515,7624.73% 621,415,7624.73% 621,415,7624.73% 621,415,7624.73%
5สำนักงานประกันสังคม299,283,0122.28% (-0.52)368,310,1122.80% (-0.31)408,809,4123.11% (+0.04)403,143,7123.07%
6นาย มานิต อุดมคุณธรรม269,989,1972.05% 269,989,1972.05% (-0.19)293,991,9972.24% (-0.01)295,991,9972.25%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED232,325,9741.77% (-0.19)258,035,9941.96% (+0.05)250,797,7081.91% (+0.40)199,190,8671.51%
8STATE STREET EUROPE LIMITED184,877,3861.41% (-0.43)241,374,3751.84% (+0.48)178,939,5911.36% (-0.31)219,429,7811.67%
9บริษัท สารสิน จำกัด167,557,9711.27% 167,557,9711.27% (+1.27)0 (-1.27)167,557,9711.27%
10นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล142,122,1891.08% 142,122,1891.08% 142,122,1891.08% 142,122,1891.08%
11AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1127,700,0800.97% (-0.47)189,700,0801.44% (+1.44)0 0
12THE BANK OF NEW YORK MELLON112,586,8810.86% (+0.86)0 (-0.75)98,536,4000.75% (-0.15)118,833,2000.90%
13BNY MELLON NOMINEES LIMITED78,930,6000.60% (+0.60)0 0 0
14MR. VICHAI MITSUNTISUK76,959,2000.59% 77,000,0080.59% (-0.12)93,000,0080.71% (-0.07)103,000,0080.78%
15นาง สุนทรี วนวิทย์68,866,5550.52% (-0.02)70,700,3550.54% (-0.01)71,683,3550.55% 71,683,3550.55%
16AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P0 0 (-1.44)189,700,0801.44% 189,700,0801.44%
17บริษัท สารสิน จำกัด0 0 (-1.27)167,557,9711.27% (+1.27)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง