คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GULF

บริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2080-4499
โทรสาร 0-2080-4455
เว๊บไซต์ www.gulf.co.th
ราคาหุ้น 37.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,133,182,827
No. ShareHolder (GULF) วันที่ 06/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 03/05/18 วันที่ 08/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี755,999,99435.44% 755,999,99435.44% 755,999,99435.44% 755,999,99435.44%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH266,962,00212.51% (+0.54)255,302,00211.97% (+5.50)137,925,1006.47% (-5.50)255,361,50211.97%
3GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED210,326,0009.86% (-0.62)223,515,00010.48% (-6.91)371,000,00217.39% (+6.91)223,515,00010.48%
4GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.159,000,0027.45% 159,000,0027.45% 159,000,0027.45% 159,000,0027.45%
5บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด100,000,0024.69% 100,000,0024.69% 100,000,0024.69% 100,000,0024.69%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด79,860,8633.74% (+1.07)56,982,0342.67% (+1.63)22,113,0891.04% (-0.74)38,036,3761.78%
7ASIAN DEVELOPMENT BANK64,000,0003.00% 64,000,0003.00% (+3.00)0 (-3.00)64,000,0003.00%
8BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC61,203,1002.87% (+0.10)59,003,1002.77% (+0.11)56,788,8002.66% (-0.11)59,003,1002.77%
9บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)40,000,0001.88% 40,000,0001.88% 40,000,0001.88% 40,000,0001.88%
10ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)28,734,9001.35% (-0.88)47,500,0002.23% (-0.77)64,000,0003.00% 64,000,0003.00%
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED26,484,0481.24% (+0.03)25,732,9301.21% (+1.21)0 (-0.64)13,695,6480.64%
12บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)19,400,0000.91% 19,400,0000.91% (-0.03)20,000,0000.94% (+0.03)19,400,0000.91%
13STATE STREET EUROPE LIMITED12,336,3960.58% (+0.58)0 0 0
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.56)11,902,2000.56% (-0.07)13,364,2000.63% (+0.02)13,027,2000.61%
15กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 (-0.50)10,738,8000.50% (+0.50)0 0
16EUROCLEAR NOMINEES LIMITED0 0 (-3.00)64,000,0003.00% (+3.00)0
17นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา0 0 (-0.73)15,567,0000.73% (+0.73)0
18นาย สมภพ ติงธนาธิกุล0 0 (-0.52)11,000,0000.52% (+0.52)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง