คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GPSC

บริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2140-5318, 0-2140-4646, 0-2140-4628
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.gpscgroup.com
ราคาหุ้น 57.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,498,307,184
No. ShareHolder (GPSC) วันที่ 04/09/19 วันที่ 25/02/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)340,565,22322.73% 340,565,22322.73% 340,565,22322.73%
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)338,266,86122.58% 338,266,86122.58% 338,266,86122.58%
3บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด311,425,45720.79% 311,425,45720.79% 311,425,45720.79%
4บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)133,468,0598.91% 133,468,0598.91% 133,468,0598.91%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด32,693,9032.18% (+1.67)7,646,8420.51% (-0.05)8,336,9800.56%
6สำนักงานประกันสังคม24,970,4001.67% 24,970,4001.67% (+0.03)24,562,3001.64%
7กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว16,039,7001.07% (-1.96)45,364,3003.03% (+0.17)42,862,7002.86%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED11,597,9000.77% (+0.12)9,741,7500.65% (+0.09)8,412,8000.56%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-1.57)23,548,1001.57% (+0.21)20,330,7001.36%
10กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 (-1.05)15,794,6001.05% (+0.03)15,294,8001.02%
11กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.98)14,757,5000.98% (+0.17)12,110,5000.81%
12กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.62)9,284,9000.62% (+0.03)8,779,6000.59%
13นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล0 0 (-2.20)33,024,0002.20%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง