คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GLOW

บริษัท
ตลาด
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว๊บไซต์
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,462,850,393
No. ShareHolder (GLOW) วันที่ 04/07/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 09/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด792,279,77354.16% (+54.16)0 0
2บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)601,055,04341.09% (+26.14)218,696,26014.95% (+14.95)0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,882,1330.95% (-6.32)106,398,3237.27% (-0.25)110,053,0827.52%
4บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด0 (-54.16)792,279,77354.16% 792,279,77354.16%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-3.38)49,515,3563.38% (-0.24)52,943,5253.62%
6สำนักงานประกันสังคม0 (-2.15)31,408,0002.15% 31,408,0002.15%
7STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-1.71)24,983,2551.71% (-0.50)32,396,9752.21%
8นาย พิชัย นิธิวาสิน0 (-1.37)20,103,1001.37% (+0.41)13,999,0000.96%
9THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.91)13,380,3680.91% (+0.91)0
10บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด0 (-0.88)12,855,5000.88% (+0.88)0
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.68)10,000,0000.68% (+0.68)0
12DEUTSCHE BANK AG, LONDON PRIME BROKERAGE0 (-0.64)9,335,9000.64% (+0.64)0
13บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด0 (-0.55)8,000,0000.55% 8,000,0000.55%
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.53)7,720,4000.53% (-0.02)8,042,0290.55%
15ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.0 0 (-14.95)218,696,26014.95%
16NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 (-0.69)10,148,9000.69%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง