ข้อมูลหุ้น GL

บริษัท บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2580-7555
โทรสาร 0-2954-2902-3
เว๊บไซต์ https://grouplease.international
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน