คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GGC

บริษัท บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2558-7300
โทรสาร 0-2558-7301
เว๊บไซต์ http://www.ggcplc.com
ราคาหุ้น 8.65
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,023,654,696
No. ShareHolder (GGC) วันที่ 20/05/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 04/03/19 วันที่ 25/09/19 วันที่ 28/02/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)739,999,98072.29% 739,999,98072.29% 739,999,98072.29% 739,999,98072.29% 739,999,98072.29%
2นาย สำเริง มนูญผล25,010,0002.44% (+0.81)16,718,7001.63% (-0.63)23,127,5002.26% (+0.49)18,157,8001.77% (+1.77)0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,384,1621.21% (+0.10)11,342,6231.11% (+0.31)8,151,2760.80% (+0.06)7,622,7000.74% (+0.05)7,040,2030.69%
4นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล10,999,4001.07% 10,999,4001.07% (+0.09)10,000,0000.98% (-0.05)10,499,4001.03% (+0.11)9,400,0000.92%
5นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย7,500,0000.73% 7,500,0000.73% (+0.16)5,800,0000.57% (-0.16)7,500,0000.73% (+0.73)0
6บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,445,8000.63% 6,445,8000.63% (-0.06)7,045,8000.69% 7,045,8000.69% (-0.17)8,812,7000.86%
7นาย พิชิต ชินวิทยากุล0 (-0.98)10,000,0000.98% (+0.98)0 (-0.98)10,000,0000.98% (+0.98)0
8บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.76)7,800,0000.76% (+0.76)0 0 0
9บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.09)11,200,0001.09%
10กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์0 0 0 0 (-0.71)7,273,6000.71%
11นาย ภมร พลเทพ0 0 0 0 (-0.51)5,200,0000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง