ข้อมูลหุ้น GGC

บริษัท บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2558-7300
โทรสาร 0-2558-7301
เว๊บไซต์ http://www.ggcplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน