คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GFPT

บริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2473-8000
โทรสาร 0-2473-8392, 0-2473-8384
เว๊บไซต์ www.gfpt.co.th
ราคาหุ้น 12.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,252,773,553
No. ShareHolder (GFPT) วันที่ 07/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด72,285,0345.77% (+3.25)31,635,9242.52%
2นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม64,000,0005.10% (-0.12)65,500,0005.22%
3นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม60,000,0004.79% 60,000,0004.79%
4นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม59,801,0804.77% 59,801,0804.77%
5NICHIREI FOODS INC.56,716,0504.52% 56,716,0504.52%
6นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม55,347,7004.41% (-0.47)61,134,7004.88%
7น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม44,557,2003.55% (-0.12)46,012,1003.67%
8น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย40,000,0003.19% 40,000,0003.19%
9นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม37,601,0003.00% 37,571,0003.00%
10น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม37,400,0002.98% 37,400,0002.98%
11นาย ขจร ศิริมงคลเกษม37,400,0002.98% 37,400,0002.98%
12นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม37,400,0002.98% 37,400,0002.98%
13น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม36,375,3002.90% 36,375,3002.90%
14น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม35,939,0002.87% 35,939,0002.87%
15น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม35,350,0002.82% 35,350,0002.82%
16นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม33,000,0002.63% 33,000,0002.63%
17นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม30,349,5002.42% 30,349,5002.42%
18STATE STREET EUROPE LIMITED26,544,1102.12% (+0.98)14,344,6371.14%
19นาย ก้องภพ ลิมทรง20,000,0001.60% 20,000,0001.60%
20นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล20,000,0001.60% 20,000,0001.60%
21SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED17,080,0001.36% (+1.36)0
22นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย12,700,0001.01% (+1.01)0
23นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม12,265,9100.98% 12,265,9100.98%
24นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม12,200,4100.97% 12,200,4100.97%
25NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC11,262,9800.90% (+0.90)0
26น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม10,100,0000.81% 10,100,0000.81%
27นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย8,900,0000.71% 8,900,0000.71%
28CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND7,947,2000.63% (+0.63)0
29EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT7,039,9220.56% (+0.56)0
30SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC6,852,7000.55% (-0.28)10,375,6000.83%
31N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 16,485,2000.52% (+0.52)0
32SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED6,405,4770.51% (+0.51)0
33NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 (-1.05)13,135,8211.05%
34CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.62)7,758,5000.62%
35นาย ณัฐภณ โทณะวนิก0 (-0.61)7,646,4000.61%
36HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.57)7,119,1000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง