ข้อมูลหุ้น GFPT

บริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2473-8000
โทรสาร 0-2473-8392, 0-2473-8384
เว๊บไซต์ www.gfpt.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน