คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GFPT

บริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2473-8000
โทรสาร 0-2473-8392, 0-2473-8384
เว๊บไซต์ www.gfpt.co.th
ราคาหุ้น 13.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,252,924,587
No. ShareHolder (GFPT) วันที่ 10/03/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด71,291,4095.69% (-0.08)72,285,0345.77% (+3.25)31,635,9242.52%
2นาย พิษณุ ศิริมงคลเกษม60,000,0004.79% (-0.31)64,000,0005.10% (-0.12)65,500,0005.22%
3นาย วงศกร ศิริมงคลเกษม60,000,0004.79% 60,000,0004.79% 60,000,0004.79%
4นาย สุจิน ศิริมงคลเกษม59,901,0804.78% (+0.01)59,801,0804.77% 59,801,0804.77%
5NICHIREI FOODS INC.56,716,0504.52% 56,716,0504.52% 56,716,0504.52%
6นาง ชลลดา ศิริมงคลเกษม52,300,0004.17% (-0.24)55,347,7004.41% (-0.47)61,134,7004.88%
7น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย40,000,0003.19% 40,000,0003.19% 40,000,0003.19%
8น.ส. นิสา ศิริมงคลเกษม38,707,2003.09% (-0.46)44,557,2003.55% (-0.12)46,012,1003.67%
9นาย เจษฎา ศิริมงคลเกษม37,656,0003.00% 37,601,0003.00% 37,571,0003.00%
10น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม37,400,0002.98% 37,400,0002.98% 37,400,0002.98%
11นาย ขจร ศิริมงคลเกษม37,400,0002.98% 37,400,0002.98% 37,400,0002.98%
12นาย กิตติชัย ศิริมงคลเกษม37,400,0002.98% 37,400,0002.98% 37,400,0002.98%
13น.ส. วริสรา ศิริมงคลเกษม36,375,3002.90% 36,375,3002.90% 36,375,3002.90%
14น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม35,939,0002.87% 35,939,0002.87% 35,939,0002.87%
15น.ส. ปภิญญา ศิริมงคลเกษม35,350,0002.82% 35,350,0002.82% 35,350,0002.82%
16นาย ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม33,800,0002.70% (+0.07)33,000,0002.63% 33,000,0002.63%
17นาย วิรัช ศิริมงคลเกษม30,349,5002.42% 30,349,5002.42% 30,349,5002.42%
18นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย25,150,0002.01% (+1.00)12,700,0001.01% (+1.01)0
19STATE STREET EUROPE LIMITED24,746,5371.97% (-0.15)26,544,1102.12% (+0.98)14,344,6371.14%
20นาย ก้องภพ ลิมทรง20,000,0001.60% 20,000,0001.60% 20,000,0001.60%
21นาง เพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล20,000,0001.60% 20,000,0001.60% 20,000,0001.60%
22SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED15,692,7001.25% (-0.11)17,080,0001.36% (+1.36)0
23นาย จรงกร ศิริมงคลเกษม12,355,9100.99% (+0.01)12,265,9100.98% 12,265,9100.98%
24นาย จรงกิจ ศิริมงคลเกษม12,230,4100.98% (+0.01)12,200,4100.97% 12,200,4100.97%
25น.ส. วรรณี ศิริมงคลเกษม10,100,0000.81% 10,100,0000.81% 10,100,0000.81%
26NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10,013,4800.80% (-0.10)11,262,9800.90% (+0.90)0
27DBS BANK LTD9,154,0000.73% (+0.73)0 0
28นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย8,970,0000.72% (+0.01)8,900,0000.71% 8,900,0000.71%
29N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 18,825,0000.70% (+0.18)6,485,2000.52% (+0.52)0
30บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,000,0000.56% (+0.56)0 0
31CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY,LUXEMBOURG-MANULIFE GLOBAL FUND0 (-0.63)7,947,2000.63% (+0.63)0
32EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.56)7,039,9220.56% (+0.56)0
33SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 (-0.55)6,852,7000.55% (-0.28)10,375,6000.83%
34SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.51)6,405,4770.51% (+0.51)0
35NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 (-1.05)13,135,8211.05%
36CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-0.62)7,758,5000.62%
37นาย ณัฐภณ โทณะวนิก0 0 (-0.61)7,646,4000.61%
38HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.57)7,119,1000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง