คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FUTUREPF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ http://investor.futurepark.co.th
ราคาหุ้น 15.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 529,602,403
No. ShareHolder (FUTUREPF) วันที่ 30/11/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 29/11/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 29/03/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33% 176,516,48133.33%
2มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย30,803,3285.82% 30,803,3285.82% 30,803,3285.82% 30,803,3285.82% 30,803,3285.82% 30,803,3285.82% (-0.05)31,087,1285.87% 31,087,1285.87% 31,087,1285.87%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28% 27,970,0005.28%
4มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี17,000,0003.21% 17,000,0003.21% (+3.21)0 (-3.34)17,700,0003.34% (+3.34)0 0 0 (-3.37)17,863,7003.37% (+3.37)0
5PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND14,528,7712.74% (+0.15)13,697,8712.59% (+0.35)11,869,2712.24% (+0.15)11,066,9712.09% (-0.07)11,452,2712.16% (+2.16)0 0 0 0
6สำนักงานประกันสังคม12,085,8002.28% 12,085,8002.28% 12,085,8002.28% 12,085,8002.28% (+0.39)10,024,7001.89% (-0.01)10,079,6001.90% (-0.02)10,184,4001.92% (+0.04)9,970,2001.88% (+0.93)5,036,4000.95%
7บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)9,973,1001.88% 9,973,1001.88% 9,973,1001.88% 9,973,1001.88% (+0.17)9,071,2001.71% 9,071,2001.71% 9,071,2001.71% 9,071,2001.71% (+0.59)5,939,6001.12%
8บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,990,0851.70% 8,990,0851.70% 8,990,0851.70% 8,990,0851.70% (+0.03)8,868,4851.67% 8,868,4851.67% 8,868,4851.67% 8,868,4851.67% (-0.02)8,964,3851.69%
9บริษัท ธนนนทรี จำกัด8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65% 8,750,0681.65%
10กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible6,420,7001.21% 6,420,7001.21% (-0.04)6,640,7001.25% (+1.25)0 0 0 0 0 0
11บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,306,2001.19% 6,275,8001.19% 6,275,8001.19% 6,275,8001.19% 6,275,8001.19% 6,275,8001.19% (-0.09)6,776,8001.28% (-0.05)7,041,3001.33% 7,065,7001.33%
12กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18% 6,259,0731.18%
13KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND5,685,3421.07% 5,685,3421.07% 5,685,3421.07% 5,685,3421.07% (+0.07)5,285,7421.00% (+0.17)4,386,7420.83% (+0.83)0 0 0
14บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01% 5,339,3571.01%
15นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89% 4,715,8070.89%
16นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89% 4,696,3220.89%
17กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์4,544,7000.86% 4,563,9000.86% 4,563,9000.86% 4,563,9000.86% 4,563,9000.86% (-0.01)4,623,9000.87% (+0.14)3,884,7000.73% (+0.02)3,763,4000.71% (+0.01)3,708,1000.70%
18บริษัท พีรกิจ จำกัด4,500,0000.85% 4,500,0000.85% 4,500,0000.85% 4,500,0000.85% 4,500,0000.85% 4,500,0000.85% 4,500,0000.85% 4,500,0000.85% (+0.01)4,455,3000.84%
19มหาวิทยาลัยมหิดล4,000,0000.76% 4,000,0000.76% 4,000,0000.76% 4,000,0000.76% (+0.76)0 0 0 0 0
20นาย ณัฐชัย หวั่งหลี3,759,4030.71% 3,759,4030.71% (-0.03)3,918,3030.74% 3,918,3030.74% (-0.02)4,020,4030.76% (-0.01)4,075,0690.77% 4,075,0690.77% 4,075,0690.77% 4,075,0690.77%
21กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล3,749,2000.71% 3,780,4000.71% (+0.06)3,463,4000.65% (+0.04)3,243,6000.61% 3,255,6000.61% 3,255,6000.61% 3,255,6000.61% 3,255,6000.61% (-0.17)4,152,3000.78%
22บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)3,566,1000.67% 3,566,1000.67% 3,566,1000.67% 3,566,1000.67% 3,566,1000.67% (+0.67)0 0 0 0
23บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66% 3,475,9360.66%
24นาง ฐาวรา หวั่งหลี3,160,4370.60% 3,160,4370.60% 3,160,4370.60% 3,160,4370.60% 3,160,4370.60% (-0.01)3,205,0370.61% (-0.12)3,879,8370.73% 3,879,8370.73% (-0.10)4,379,8370.83%
25นาย สาคร สุขศรีวงศ์3,142,3980.59% 3,142,3980.59% 3,142,3980.59% 3,142,3980.59% 3,142,3980.59% 3,142,3980.59% (-0.10)3,642,3980.69% 3,642,3980.69% 3,642,3980.69%
26นาย บูรณะ ชวลิตธำรง3,110,0000.59% 3,110,0000.59% 3,110,0000.59% 3,104,0000.59% (+0.01)3,050,0000.58% 3,050,0000.58% 3,050,0000.58% 3,050,0000.58% 3,050,0000.58%
27นาย สุกิจ หวั่งหลี3,000,0000.57% 3,000,0000.57% 3,000,0000.57% 3,000,0000.57% 3,000,0000.57% 3,000,0000.57% 3,000,0000.57% (-0.01)3,070,0000.58% 3,060,7000.58%
28กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I2,988,2000.56% 2,988,2000.56% 2,988,2000.56% 2,988,2000.56% (-0.65)6,410,6001.21% (-0.49)9,010,6001.70% (+0.08)8,576,3001.62% (-0.01)8,619,8001.63% 8,619,8001.63%
29บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,850,0000.54% 2,850,0000.54% 2,850,0000.54% 2,850,0000.54% 2,850,0000.54% 2,850,0000.54% 2,850,0000.54% (-0.09)3,356,4000.63% 3,356,4000.63%
30GIC PRIVATE LIMITED2,807,6000.53% (-0.06)3,101,6150.59% 3,150,4150.59% 3,150,4150.59% (-0.03)3,264,9150.62% 3,264,9150.62% 3,264,9150.62% 3,264,9150.62% 3,264,9150.62%
31มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53% 2,797,0000.53%
32กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้2,789,1000.53% 2,789,1000.53% 2,789,1000.53% 2,789,1000.53% (-0.26)4,198,8000.79% (-0.39)6,223,0001.18% (-0.08)6,654,1001.26% (+0.12)6,044,0001.14% 6,029,0001.14%
33มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี0 0 (-3.27)17,325,0003.27% (+3.27)0 (-3.34)17,700,0003.34% (-0.03)17,853,1003.37% 17,863,7003.37% (+3.37)0 (-3.37)17,863,7003.37%
34กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 (-1.25)6,640,7001.25% (-0.01)6,670,7001.26% 6,680,7001.26% (-0.01)6,740,7001.27% 6,740,7001.27% (-0.02)6,840,7001.29%
35Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 (-0.86)4,562,4710.86% (+0.86)0 0 0
36CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 (-0.86)4,562,4710.86% 4,562,4710.86% 4,562,4710.86%
37กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-0.50)2,656,7000.50% 2,656,7000.50% (-0.16)3,480,9000.66%
38บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)2,797,0000.53% 2,797,0000.53%
39บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.88)4,666,8000.88%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง